Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów


Program konferencji:
Pluralizm kulturowy integrującej się Europy

godz. 09.15 – Otwarcie konferencji

Sesja I

Prowadzący: prof. Zbigniew Janku

09.30 – Europa: jedność w wielości, czy wielość w jedności? – prof. Marian Golka

10.00 – Europa jako wspólnota ludzka – dr Mirosław Świt

10.30 – O europejskiej etnonimii – dr Andrzej M. Kempiński

11.00 – Symbole kultury – kultura symboli. O semiotycznych źródłach tożsamości i różnicy w kulturze europejskiej – dr Jacek Wachowiak

11.30 – Regionalne zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej – mgr Joanna Skrzypczyńska

11.45 – Przerwa na kawę

Sesja II

Prowadzący: prof. Zbigniew Drozdowicz

12.00 – Obszary pluralizmu a obszary integracji europejskiej – prof. Jan Such

12.30 – Zróżnicowanie krajów Europy Środkowej w procesie integracji z Unią Europejską – prof. Zdzisław W. Puślecki

13.00 – Szczyt Rady Europejskiej w Kopenhadze. Analiza uzgodnień i negocjacji dotyczących Polski – dr Maciej Walkowski

13.20 – Debata publiczna w sprawie akcesji do Unii Europejskiej jako wyzwanie dla fińskiej kultury politycznej – mgr Tomasz R. Szymczyński

13.40 – Społeczna percepcja kapitału zagranicznego w Polsce w kontekście wstąpienia do Unii Europejskiej – dr Adam Szymaniak

14.00 – Przerwa obiadowa

Sesja III

Prowadzący: prof. Zdzisław W. Puślecki

15.00 – Postawy Polaków wobec Francji i Niemiec w XX w. – prof. Marek Ziółkowski

15.30 – Ariergarda Zachodu czy awangarda Wschodu? Polska jako kraj pogranicza kulturowego – mgr Adam Dworaczyk

15.45 – Co to znaczy być Polakiem? O różnych koncepcjach przynależności do narodu – mgr Alicja Raciniewska

16.00 – Kształtowanie środowiska wielokulturowego na współczesnej Ukrainie – prof. Bohdan Hud

16.30 – Słowacki narodowy socjalizm – próba ujednolicenia ideologii – prof. Tadeusz Chrobak

17.00 – Wybrane elementy aktualnej polityki kulturalnej Francji /polityka wobec mniejszości narodowych/ - mgr Aleksandra Woda

17.15 – Przerwa na kawę

Sesja IV

Prowadzący: prof. Marek Ziółkowski

17.30 – Ewolucja współczesnej kultury prawnej – prof. Ewa Bagieńska

18.00 – Katolicyzm, prawosławie, protestantyzm: od konfrontacji do pluralizmu - prof. Marceli Kosman

18.30 – Międzynarodowe koncerny prasowe a proces jednoczenia Europy – doc. Jan Załubski

19.00 – Rola książki rękopiśmiennej i drukowanej w procesie zbliżenia kontynentu europejskiej – prof. Bogumiła Kosmanowa

19.30 – Uroczysta kolacja

8.00 Śniadanie

Sesja V

Prowadzący: prof. Jan Such

09.00 – Między pluralizmem a tradycją – mgr Ewa Stachowska

09.15 – Urzędnicy wobec integracji z Unią Europejską – mgr Elżbieta Inglot

09.30 – Trauma przemian na Podkarpaciu – mgr Piotr Długosz

09.45 – Subiektywizacja religijności jako podłoże pluralizmu religijnego – mgr Sławomir Sztajer

10.00 – Kultura chrześcijańska w Europie XXI wieku – prof. Zbigniew Stachowski

10.30 – Przerwa na kawę

Sesja VI

Prowadzący: prof. Zbigniew Stachowski

10.45 – Nowe ruchy religijne w starej Europie – problemy adaptacyjne – prof. Zbigniew Drozdowicz

11.15 - Kościół katolicki wobec sekt jako zjawiska historyczno-kulturowego – prof. Edward Jeliński

11.45 – Prawo a sekty, kulty i nowe ruchy religijne: studium analityczno-prawne – prof. Zbigniew Janku

12.15 – Filozofia New Age – dr Tadeusz Doktór

12.45 – Nowe ruchy religijne jako próba pluralizacji metafizyki – dr Artur Jocz

13.10 – Przejaw pluralizmu religijnego w protestanckim ruchu charyzmatycznym – dr Sławomir Springer

13.30 – Obiad