Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów


JAN SUCH

Rozmiar: 19396 bajtów

 

1. Imię i nazwisko: Jan Such

2. Data i miejsce urodzenia: 02. 01. 1931, Orzechówko

3. Miejsce zamieszkania: Os. Wichrowe Wzgórze 11, m. 18, 61-674 Poznań

4. Obecne miejsce zatrudnienia, stanowisko, adres, telefon, fax, e-mail:

profesor emerytowany UAM, zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań; tel. (061) 8292288; fax 8292147; e-mail: such @ hum.amu.edu.pl

5. Tytuły, stopnie naukowe:

- doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii - 1961, Uniwersytet Moskiewski, Wydział Filozoficzny

- doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii - 1969, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzno-Historyczny

- profesor nadzwyczajny - 1977, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

- profesor zwyczajny - 1989, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

6. Dyscyplina naukowa: filozofia

7. Specjalność naukowa: filozofia i metodologia nauk

8. Skrócony przebieg pracy zawodowej, staże zagraniczne:

- Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozoficzny, asystent filozofii, 1955-1957

- Uniwersytet Moskiewski, Wydział Filozoficzny, doktorant, 1958-1961

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzno-Historyczny, adiunkt, 1961-1969

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, docent, 1969-1977

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, profesor nadzwyczajny, 1977-1989

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, profesor zwyczajny, od 1989

- Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Wydział Socjologii i Kulturoznawstwa, profesor zwyczajny, od 2003.

Staże zagraniczne:

- Ruhr Uniwersität in Bochum, 1984,

- London School of Economics and Political Sciences, październik 1987,

- Hebrew University in Jeruzalem, marzec - kwiecień 1994.

9. Ważniejsze cytowania publikacji: w sumie ok. 350 cytowań, w tym kilkadziesiąt w zagranicznych opracowaniach naukowych.

10. Promotor zakończonych prac doktorskich: Pod moim kierunkiem zostały obronione 24 prace doktorskie, m.in. prace Izabelli Nowak (obecnie prof. tytularny w UAM), Wojciecha Sadego (obecnie prof. tytularny w Uniwersytecie Zielonogórskim), Ewy Piotrowskiej (obecnie prof. UAM), Janusza Wiśniewskiego (obecnie prof. UAM, prorektor UAM), Elżbiety Pakszys (obecnie dr hab., adiunkt UAM), Antoniego Szczucińskiego (obecnie prof. UAM) i innych.

11. Inne formy opieki i współpracy nad rozwojem kadry naukowo-dydaktycznej: Napisałem ok. 35 recenzji prac doktorskich, ok. 20 recenzji prac habilitacyjnych, ok. 15 opinii związanych z powołaniem na stanowisko profesora uczelnianego oraz 12 ocen dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z nadaniem tytułu profesora, m.in. oceny dorobku prof. prof. Mariana Grabowskiego (UMK), Adama Groblera (UJ), Ludwika Kostro (UGd.), Izabelli Nowak (UAM), Zdzisławy Piątek (UJ), Henryka Pisarka (UWr.), Józefa Pawlaka (UMK) oraz Michała Tempczyka (UMK).

Od szeregu lat prowadzę wykłady z filozofii nauki, metodologii nauk i ontologii dla doktorantów filozofii oraz doktorantów niektórych innych kierunków (m.in. doktorantów fizyki i doktorantów ekonomii).

12. Kierownictwo tematów badawczych: Byłem kierownikiem podprogramu C: “Nauka w świetle współczesnej filozofii", programu resortowego RPBP.III.23: “Współczesna filozofia nauki", realizowanego w latach 1986-1988, oraz kierownikiem kilku tematów w innych programach badawczych finansowanych przez KBN i realizowanych w latach 1988-1999.

Jako kierownik Zakładu Nauki kierowałem w latach 1969-2001 tematami badawczymi dotyczącymi struktury i rozwoju nauki opracowywanymi przez pracowników Zakładu.

13. Działalność dydaktyczna - tematyka wykładów, seminariów: Przez wiele lat prowadziłem wykłady, konwersatoria i seminaria dla studentów i doktorantów z takich przedmiotów jak: filozofia świata, ontologia przyrodnicza, filozofia nauki, ogólna metodologia nauk, metodologia nauk technicznych, teoria rozwoju nauki, psychologia procesów twórczych.

14. Działalność organizacyjna w dotychczasowych miejscach pracy:

- W latach 1969 -2001 byłem kierownikiem Zakładu Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii UAM.

- W latach 1979-1999 byłem Dyrektorem Instytutu Filozofii UAM.

Jestem członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Naukowego Instytutu Filozofii UAM.

15. Działalność organizacyjna poza uczelnią:

- Od 1975 do chwili obecnej jestem członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

- W latach 1994-1996 byłem członkiem Sekcji Filozoficznej KBN, a w latach 1996-1997 Przewodniczącym Sekcji Filozofii.

- Od 1998 jestem jednym z dyrektorów kursu naukowego w Inter-University Centre w Dubrowniku na temat: “Die Identität Europas in der gegenwärtigen Welt" (załączam Program akademicki kursów prowadzonych w Inter-University Centre).

- Jestem członkiem Rady Wydawniczej “Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and Humanities" oraz “Studiów Metodologicznych".

16. Pozycja w środowisku: W środowisku jestem uważany za poważnego badacza oraz bardzo dobrego dydaktyka.

Jestem - od czasu do czasu - zapraszany do wygłaszania odczytów przez zagranicznych organizatorów kongresów i konferencji naukowych oraz przez zagraniczne uczelnie. Byłem m.in. zaproszony do wygłoszenia odczytów naukowych w University of Rochester (USA), w Londol School of Economics and Politikal Sciences, w Uniwersytecie w Katanii, w Uniwersytecie Moskiewskim i niektórych innych uczelniach.

17. Instytucje, organizacje i towarzystwa naukowe - członkostwo, współpraca:

- Jestem członkiem trzech międzynarodowych towarzystw naukowych:

International Hegel-Gesellschaft, International Leibniz-Gesellschaft oraz International Schelling-Gesellschaft, biorę aktywny udział w międzynarodowych kongresach i zjazdach naukowych organizowanych przez te towarzystwa w różnych krajach.

- Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

18. Udział w ważniejszych konferencjach i seminariach zagranicznych i krajowych:

- Wygłaszałem referaty na światowych kongresach filozoficznych w Warnie (1973 r.), Montrealu (1983 r.) oraz w Bostonie (1998 r.).

- Wygłaszałem referaty na międzynarodowych kongresach logiki, filozofii nauki i metodologii w Moskwie (1993 r.), we Florencji (1996 r.).

- Wygłaszałem referaty na kongresach organizowanych co kilka lat przez trzy wymienione wcześniej towarzystwa zajmujące się badaniem spuścizny naukowej Leibniza, Hegla i Schellinga.

- Wygłaszałem odczyty w takich uczelniach zagranicznych, jak: Londol School of Economics and Politikal Sciences, Ruhr Uniwersität in Bochum, University of Rochester, Uniwersytet Moskiewski, Uniwersytet w Katanii.

- Corocznie wygłaszam referat w Inter-University Centre w Dubrowniku na kursie naukowym, którego jestem jednym z dyrektorów.

19. Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

- Otrzymałem nagrody:

Ministra III stopnia za monografię "O uniwersalności praw nauki" w 1973 roku,

Ministra II stopnia za monografię "Czy istnieje experimentum crucis?" w 1976 r.,

Ministra za monografię "Dialektyczne wizje świata" w 1993 roku, oraz dwie nagrody Ministra za osiągnięcia dydaktyczno-naukowe oraz organizacyjne na terenie nauki.

Otrzymałem Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.