Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów


JAN SUCH

Rozmiar: 19396 bajtów

 

Monografie, studia i rozprawy

 

[1968]

O uniwersalności praw nauki. Studium metodologiczne, Wyd.Nauk. UAM, Poznań, s. 89 (I wyd.); PWN, Warszawa 1972, s. 398 (II wyd.).

[1975]

Problemy weryfikacji wiedzy. Studium metodologiczne, PWN, Warszawa, s. 405.

Czy istnieje experimentum crucis? Problemy sprawdzania praw i teorii naukowych, PWN, Warszawa, s. 563.

[1986]

Szkice o dialektyce, KiW, Warszawa, s. 270.

[1992]

Dialektyczne wizje świata, PWN, Warszawa - Poznań, s. 398.

Rodzaje determinacji a rozwój nauki, Wyd. Nauk. UAM, Poznań, s. 78.

[1998]

Filozofia kosmologii (współautorstwo: J. Such, M. Szcześniak, A. Szczuciński), Wyd. Nauk. IF UAM, Poznań, II wyd. 2000, s. 212.

[2001]

Ontologia przyrodnicza (wraz z M. Szcześniak), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 142.

W druku:

Multiformity of Science, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 75, Amsterdam - Atlanta, GA 2003 r., s. 380.

 

Artykuły i komunikaty naukowe

 

[1956]

Obiektywny charakter praw rozwoju społecznego, Biuletyn samokształcenia ideologicznego dla nauczycieli nr 1, Warszawa, s. 4-7.

O charakterze sprzeczności stosunków społecznych w okresie przejściowym, tamże, s. 8-11.

[1964]

O metodzie badania i poglądach filozoficznych Einsteina w związku ze szczególną teorią względności, "Zeszyty Naukowe UAM" nr 8, Wyd. Nauk. UAM, Poznań, s. 61-124.

[1965]

W sprawie sporu o determinizm (wraz z J. Szymańskim), "Studia Folozoficzne" nr 4, s. 67-76.

[1966]

Ideologia a fizyka, "Zeszyty Naukowe UAM" nr 9, Wyd. Nauk. UAM, Poznań, s. 3-58.

Uwagi do referatu H. Eilstein, [w:] Teoria i doświadczenie, H. Eilstein, M. Przełęcki (red.), PWN, Warszawa, s. 252-254.

Uwagi do referatu W. Krajewskiego, tamże, s. 243-245.

 

 

[1967]

Johna St. Milla koncepcja uniwersalności oraz niezawodności praw nauki, [w:] Pojęcie prawa nauki w XIX wieku, W. Krajewski (red.), PWN, Warszawa, s. 29-70.

Prawo nauki a generalizacja historyczna, "Studia Filozoficzne" nr 2, s. 161-184.

[1968]

Problem uniwersalności praw nauki, "Studia Metodologiczne" nr 5, s. 35-60.

[1969]

O rodzajach procedur interpretacyjnych w nauce, "Studia Metodologiczne" nr 6, s.131-156.

Jevons o prawach przyrody, [w:] Pojęcie prawa nauki w końcu XIX wieku, W. Krajewski (red.), Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków, s. 11-60.

Koncepcja prawa nauki jako zdania ściśle ogólnego, "Ruch Filozoficzny" nr 2/3, s. 147-151.

[1973]

Szczeble ogólności praw a niektóre paradoksy metodologiczne, "Studia Filozoficzne" nr 1, s. 109-124.

Idealizacja i konkretyzacja w naukach przyrodniczych, [w:] Elementy marksistowskiej metodologii humanistyki, J. Kmita (red.), Wyd. Poznańskie, Poznań, s. 138-167.

Problemy nieskończoności świata, "Człowiek i Światopogląd" nr 3, s. 22-33.

Rola techniki w powstaniu nowożytnego przyrodoznawstwa, "Studia Filozoficzne" nr 7, s. 3-27.

[1974]

Metoda abstrakcji i stopniowej konkretyzacji a metoda idealizacji, "Studia Filozoficzne" nr 3, s. 151-154.

Prawo przechodzenia zmian ilościowych w jakościowe, "Studia Filozoficzne" nr 5, s. 31-50.

Materializm dialektyczny a współczesna metodologia nauk, [w:] Epistemologiczne implikacje metodologii marksistowskiej, J. Kmita (red.), PWN, Warszawa, s. 169-176.

Uwagi o zasadzie korespondencji w fizyce, [w:] Epistemologiczne implikacje metodologii marksistowskiej, J. Kmita (red.), PWN, Warszawa, s. 265-273.

Relacja korespondencji a wynikanie, [w:] Zasada korespondencji w fizyce a rozwój nauki, W. Krajewski, W. Mejbaum, J. Such (red.), PWN, Warszawa, s. 65-114.

Racje i zastrzeżenia. W związku z książką Stefana Amsterdamskiego "Między doświadczeniem a metafizyką", "Człowiek i Światopogląd" nr 5, s. 132-146.

Universality of Scientific Laws, "Studia Metodologiczne" nr 11, s. 35-58.

Controversies over the Correspondence Principle in Physics, ,,Dialectica and Humanism" nr 3, s. 65-73.

[1975]

Empiryzm atomistyczny czy empiryzm holistyczny? "Studia Filozoficzne" nr 12, s. 149-160.

Pojęcie hipotezy ad hoc, "Studia Filozoficzne" nr 9, s. 95-110.

[1976]

Pojęcie eksperymentu rozstrzygającego (experimentum crucis), "Studia Metodologiczne" nr 13, s. 3-28.

[1977]

Zasada wszechzwiązku zjawisk w świetle fizyki, "Studia Filozoficzne" nr 11, s. 67-80.

Rola teorii w poznaniu naukowym, "Zagadnienia Naukoznawstwa" z. 1 (49), s. 7-23.

Dialektyka świata materialnego, "Studia Filozoficzne" nr 7, s. 13-36.

Światopoglądowe znaczenie osiągnięć współczesnej fizyki i kosmologii, Prace Naukowe INEiS Politechniki Pozn., Seria Filozoficzna, z. 5: Z badań nad współczesną problematyką światopoglądową, S. Popławski (red.), Wyd. Politechniki Pozn., Poznań, s. 111-122.

 

[1978]

Idealization and Concretization in Natural Sciences, Poznań Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities vol. 4, nr 1-4, s. 49-74.

[1979]

Struktura nauki i jej miejsce w życiu społecznym, ,,Człowiek i Światopogląd" nr 8-9, s. 219-236.

Wymiary dialektyki, "Studia Filozoficzne" nr 5, s. 21-40.

Miejsce światopoglądu w systemie wiedzy ludzkiej, [w:] Nauka i światopogląd, J.Lipiec (red.), KAW, Kraków, s. 306-311.

[1980]

Sprawdzalność wiedzy na różnych szczeblach jej rozwoju, [w:] O swoistości uzasadniania wiedzy w różnych naukach, J. Such (red.), Wyd. Nauk. UAM, Poznań, s. 7-18.

Rozwój i postęp w przyrodzie i społeczeństwie, [w:] Świadomość i rozwój, J. Lipiec (red.), KAW, Kraków, s. 285-293.

[1981]

O szkołach w fizyce, [w:] Szkoły w nauce, J.Goćkowski, A. Siemianowski (red.), Ossolineum, Wrocław, s. 199-206.

Rola metodologii nauk przyrodniczych i metodologii nauk społecznych w zakresie humanizacji procesu edukacyjnego uczelni technicznej, [w:] Humanizacja techniki i humanistyczny model studiów technicznych, K. Jędrzejczak (red.) Prace Naukowe INEiS Politechniki Pozn., Wyd. Ucz. Politechniki Pozn. Poznań, s. 93-100.

Uwagi na temat koncepcji humanizacji techniki, Prace Naukowe INEiS Politechniki Pozn. nr 17, Seria filozoficzna, K. Jędrzejczak (red.), Wyd. Ucz. Politechniki Pozn., Poznań, s. 9-20.

[1982]

Heureza i prognoza w procesie sprawdzania teoretycznej wiedzy przyrodniczej [w:] Z zagadnień filozofii i socjologii, K. Matraszek, J. Such (red.), Prace Naukowe Politechniki Szczec., Wyd. Ucz. Politechniki Szczec., Szczecin, s. 7-24.

Are there Definitively Falsyfying Procedures in Science?, [w:] Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences, W. Krajewski (red.), D. Reidel, Dordrecht, Boston - London, s. 113-126.

Praktyka i doświadczenie w procesie sprawdzania wiedzy w naukach przyrodniczych i społecznych, Prace Naukowe Politechniki Szczec., Ekonomika nr 21, J. Majkowski (red.), Szczecin, s. 31-52.

O nauczaniu filozofii na różnych kierunkach studiów, "Życie szkoły Wyższej" nr 9, s. 61-69.

[1983]

Ruch, rozwój i postęp a dynamika Wszechświata, "Człowiek i Światopogląd" nr 4, s. 4-17.

Problem humanizacji techniki, [w:] Rewolucja naukowo-techniczna w warunkach socjalizmu i kapitalizmu, Prace Naukowe INEiS Politechniki Szczec., nr 13, Wyd. Ucz. Politechniki Szczec., Szczecin, s. 211-215.

[1984]

Models of Rationality in Physics, "Dialectics and Humanism", nr 2, s. 329-337.

O zasadach racjonalności naukowej (nauka-paranauka-pseudonauka), "Problemy Młodzieży" nr 6, s. 7-17.

Kilka uwag na temat Kongresu w Montrealu, "Studia Filozoficzne" nr 9, s. 77-87.

[1985]

Co to znaczy uzasadnić coś w sposób naukowy?, [w:] Nauka w kulturze ogólnej, B. Suchodolski, J. Kabin (red.), cz. I, Ossolineum, Wrocław, s. 87-99.

Postęp naukowo-techniczny a ideał wszechstronnie rozwiniętej osobowości ludzkiej, [w:] Człowiek i Technika - Filozoficzno-społeczne problemy, K. Matraszek, K. Piotrowski (red.), Prace Naukowe INEiS Politechniki Szczec., Wyd. Ucz. Politechniki Szczec., Szczecin, s. 9-14.

[1986]

Filozofia transcendentalna a fizyka mikroświata, "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki" nr 4, s. 186-216.

O rodzajach wiedzy, "Człowiek i Społeczeństwo" nr 2, s. 5-19.

Marks a współczesna myśl filozoficzna, [w:] Marks, Marksizm, Współczesność, S. Dziamski (red.), Poznań, s. 4-9.

Nauka-Paranauka-Pseudonauka, "Zeszyty Naukowe INEiS Politechniki Pozn., Seria Filozoficzna" nr 25, s. 19-27.

Wstępnie o rozwoju nauki, [w:] Szkice o rozwoju nauki, E. Pakszys, J. Such (red.), Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s. 9-18.

[1987]

Die Humanisierung der Technik - ein Philosophisher Aspect, [w:] Die Humanisierung der Technik, Leipzig, s. 121-129.

Uniwersalność praw nauki a ewolucja Wszechświata, "Zagadnienia Naukoznawstwa" nr 3-4, s.317-328.

Czas i przestrzeń (hasło przeglądowe), [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Z. Cackowski, J. Kmita, J. Szaniawski (red.), Ossolineum, Wrocław, s. 61-75.

Dialektyczna metoda badań (hasło przeglądowe), tamże, s. 92-103.

Doświadczenie (hasło przeglądowe), tamże, s. 103-119.

Eksperyment (hasło przeglądowe), tamże, s. 120-131.

Klasyfikacja nauki (hasło przeglądowe), tamże, s. 297-307.

Materia (hasło przeglądowe), tamże, s. 333-340.

Prawo naukowe (i prawidłowość) (hasło przeglądowe), tamże, s. 519-532.

Przewidywanie (hasło przeglądowe), tamże, s. 532-543.

[1988]

"Dialektyka przyrody" Engelsa a współczesna filozofia nauki, "Studia Filozoficzne" nr 2, s. 3-14.

Dialektyka a synergetyka, "Studia Filozoficzne" nr 5, s. 37-42.

Proces kształtowania się głównych działów nauk przyrodniczych, "Człowiek i Światopogląd" nr 9, s. 128-140.

The Role of Theory in Science, [w:] The Role of Theory in Science, T. Buksiński (red.), Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s. 22-34.

 

 

[1989]

Hegel and Modern Natural Sciences, [w:] Hegel - Jahrbuch 1989, H. Kimerle, W. Lefčvre, R. W. Meyer (red.), Germinal Verlag Giessen, s. 241-248.

Hegel a współczesne nauki przyrodnicze, "Studia Filozoficzne" nr 12, s. 153-162.

The Idealizational Conception of Science and the Structure of the Law of Universal Gravitation, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 17, Idealization II: Forms and Applications, Rodopi, Amsterdam - Atlanta, s. 125-130.

Rozwój techniki a rozwój człowieka, [w:] Człowiek i technika - problemy filozoficzne, ekonomiczne i społeczne, K. Matraszek, Cz. Sułkowski (red.), Wyd. Ucz. Politechniki Szczec., Szczecin, s. 57-61.

[1990]

Problem obiektywności postępu w przyrodzie, [w:] Między dialektyką a historią nauki. Szkice filozoficzne, J. Such, E. Pakszys, K. Górniak-Kocikowska, H. Urbig (red.), Wyd. Naukowe UAM Poznań, s. 11-27.

[1991]

Czy okres szkodliwego wpływu techniki na człowieka jest okresem przejściowym? (wraz z K. Matraszkiem), [w:] Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Człowiek i Technika. Problemy filozoficzne, ekonomiczne i społeczne", Wyd. Naukowe Politechniki Szczec., Szczecin, s. 21-23.

Założenia metodologiczne a obszary badań Newtona, [w:] Z zagadnień filozofii nauk przyrodniczych, St. Butryn (red.), Res Publica Press, Warszawa, s. 55-63.

[1992]

Kennistheorie van Newton, [w:] Filosofishe en Maatsappelijke Achtergronden van de Onderwijskunde, Collegedictaat, s. 6-9.

O tak zwanych eksperymentach komplementarnych, [w:] Teoria i eksperyment, J. Such, J. Wiśniewski (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 47-56.

Proces kształtowania się głównych działów nauk przyrodniczych, [w:] Nauka w świetle współczesnej filozofii, E. Pakszys, J. Such, J. Wiśniewski (red.), PWN, Warszawa, s. 7-23.

Althussers Konzeption der Wissenschaft als eine Art Theoretischer Praxis, [w:] Zur Fragen der Heutigen Theorie und Methodologie der Wissenschaftlichen Erkenntnis, J. Such, I. Czerwonogóra, B. Husak, J. Wiśniewski (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 163-174.

Wpływ metody naukowej na powstanie i kształt współczesnej cywilizacji, [w:] Techniczne determinanty rozwoju nauki, D. Sobczyńska, A. Szczuciński (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 119-130.

[1993]

Dwa pojęcia rozwoju, [w:] Z filozoficznej problematyki badań nad rozwojem, B. Kotowa, J. Such (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 11-18.

Problem pewności w filozofii starożytnej i nowożytnej, [w:] Problem pewności i jego postmodernistyczna dyskwalifikacja, J. Such (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 4-122.

[1994]

Europa Wschodnia - zadania filozofii, [w:] Filozofia w dobie przemian, T. Buksiński (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 187-191.

Współczesny etap rozwoju nauki, [w:] Filozoficzne problemy rozwoju współczesnych nauk matematyczno-przyrodniczych, E. Piotrowska, J. Such (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 15-19.

O tak zwanych eksperymentach komplementarnych, [w:] Nowy eksperymentalizm - teoretycyzm - reprezentacja, D. Sobczyńska, P. Zeidler (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 123-132.

The Leibniz - Einstein Principle of the Minimization of Premisses, [w:] Leibniz und Europe. VI Internationaler Leibniz - Kongress, Vortrage I Teil, Hannover, s. 765-769.

Przedmiot i metoda kosmologii, [w:] Swoistość metod badawczych a przedmiot nauk szczegółowych, J. Such, J. Szymański, A. Szczuciński (red.), Wielkopolska Agencja Wydawnicza, Poznań, s. 7-15.

Jedność czy różnorodność Natury, [w:] Rozważania o filozofii a recentiori, A. Szołtysek (red.), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 34-42.

[1995]

Filozofia w Instytucie Filozofii UAM (1969-1994), "Zeszyty Filozoficzne" nr 4, poświęcony Jubileuszowi 75-lecia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i 25-lecia Instytutu Filozofii UAM, Z. Drozdowicz (red.), Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań, s. 77-114.

Wiedza naukowa a wiedza potoczna, [w:] Kulturowe konteksty poznania, B. Kotowa, J. Such (red.), Wyd.Naukowe IF UAM, Poznań, s. 23-31.

Rola Poincarégo w odkryciu szczególnej teorii względności w ujęciu Jerzego Giedymina, [w:] O nauce i filozofii nauki, K. Zamiara (red.), Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań, s. 291-300.

Eksperyment a nauka, [w:] Teoria - Technika - Eksperyment, D. Sobczyńska, E. Zielonacka-Lis, J. Szymański (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 41-46.

Aktualne możliwości i zadania filozofii, [w:] Wartość i świadomość w filozoficznej drodze, E. Czerwińska (red.), Wyd. IF UAM, Poznań, s. 43-47.

Nauka i racjonalność, [w:] Nauka, tożsamość i tradycja, J. Goćkowski (red.), Wyd. Universitas, Kraków, s. 51-57.

Przezwyciężone i nieprzezwyciężone dualizmy, [w:] Eufonia i Logos. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffan-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, J. Pogonowski (red.), Poznań, s. 123-136.

Nadzieje i złudzenia konstruowania wiedzy «episteme» w refleksji pedagogicznej, [w:] Nadzieje, złudzenia i dylematy współczesnej pedagogiki, J. Gnitecki (red.), Wyd. Naukowe Pols. Tow. Pedagog., Poznań, s. 10-13.

Prawda w filozofi, [w:] Prawda w filozofii, nauce i teologii, A. Wójtowicz (red.), Ośrodek Wyd. Naukowych, Poznań, s. 7-14.

Rodzaje determinacji a rozwój nauki w ujęciu epistemologii historycznej Jerzego Kmity, [w:] Humanistyka jako autorefleksja kultury, K. Zamiara (red.), CIA Books, Poznań, s. 47-56.

[1996]

Zaangażowanie nauki a walory wiedzy naukowej (wraz z K. Matraszkiem), [w:] Rozważania o poznaniu naukowym, J. Such, J. Szymański, M. Szcześniak (red.), Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań, s. 31-36.

Types of Determination vs. Development of Science in Historical Epistemology, [w:] Epistemology and History, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 47, Rodopi, Amsterdam - Atlanta, s. 157-168.

Miejsce procesów w strukturze rzeczywistości, [w:] Świat jako proces, W. Heller (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 9-16.

Nauka i technika a trendy rozwojowe obecne w kulturze, [w:] Kulturowe uwarunkowania wiedzy, J. Such, J. Wiśniewski (red.), Wyd. Naukowe IN UAM, Poznań, s. 9-12.

O swoistości fizyki i jej działów (wraz z K. Matraszkiem), [w:] Osobliwości przedmiotowo-metodologiczne w nauce, J. Such, M. Szcześniak (red.), Wyd.Fundacji Humaniora, Poznań, s. 45-54.

Idealizacyjna teoria nauki a fizyka mikroświata, "Poznańskie studia z Filozofii Humanistyki" t. 2(15) - Oblicza idealizacji, s. 173-183.

[1997]

Oblicza i role współczesnej nauki, [w:] Od logiki do estetyki, R. Kubicki, P. Zeidler (red.), Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań, s. 85-90.

Europa Wschodu i Zachodu: Co nas łączy, co nas dzieli?, "Europa Wschodu i Zachodu", t. I. Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań, s. 69-71.

Kosmologiczny spór o pochodzenie Wszechświata (wraz z K. Matraszkiem), [w:] Gospodarka i społeczeństwo w okresie transformacji, Cz. Sułkowski (red.), Wyd. Naukowe Politechniki Szczec., Szczecin, s. 209-221.

O niewystarczalności racjonalności naukowej, [w:] Człowiek i Wartości, A. Komendera, R. Padoł, M. Śliwa (red.), Wyd. Naukowe WSP w Krakowie, Kraków, s. 115-117.

 

[1998]

Hegla kategoria totalności i jego koncepcja państwa, [w:] Gospodarka i społeczeństwo - problemy ekonomiczne, socjologiczne i filozoficzne, Cz. Sułkowski (red.), Wyd. Zapol, Szczecin, s. 239-297.

Problemy klasyfikacji nauk, [w:] Nauki pogranicza, E. Zielonacka-Lis (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 37-50.

Racjonalność nauki a granice metody naukowej (wraz z M. Szcześniak), [w:] Racjonalność a nauka, B. Kotowa, J. Wiśniewski (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 13-26.

Matematyka a świat fizyczny, [w:] Między matematyką a przyrodoznawstwem, E. Piotrowska, D. Sobczyńska (red.),Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 111-118.

A Peculiar Status Cosmology as Science, [w:] Z epistemologii wiedzy naukowej, J. Such, M. Szcześniak (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 161-171.

Eastern Europes Tasks of Philosophy, [w:] Philosophy in Post-Communist Europe, D. Gordon (red.), Rodopi, Amsterdam, s. 23-26.

Funkcje integracyjne nauki i warunki ich realizacji, "Europa Wschodu i Zachodu" nr 2, M. Golka (red.), s.11-16.

Rola badań interdyscyplinarnych we współczesnej nauce, "Humaniora" (Biuletyn) nr 8, s. 33-34.

[1999]

Europa - Szanse i zagrożenia, "Europa Wschodu i Zachodu" nr 3, M. Golka (red.), s. 3-5.

Czy warto uprawiać filozofię jako taką?, [w:] Przeszłość i przyszłość filozofii, R. Kozłowski, P. W. Juchacz (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 141-147.

Studies in the Field of Philosophy of Technology at the Technical University of Szczecin and Adam Mickiewicz University in Poznań, [w:] Technikfolgenbeurteilung und Wissenchaftsethik in Ländern Ostmitteleuropas (teil I), G. Banse (red.), Europäische Akademie, Bad -Nuenahr - Ahrweiler, s. 59-66.

Matematyka a świat fizyczny, [w:] Między matematyką a przyrodoznawstwem, E. Piotrowska, D. Sobczyńska (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 111-118.

Integrative Funktionen der Wissenschaft und die Bedingungen ihre Realisierung, [w:] Europa des Ostens und des Westens, Z. Drozdowicz (red.), Wyd. Fundacji Humaniora oraz Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien, Poznań - Wien, s. 35-44.

Czy możliwa jest hierarchia gatunków wiedzy ludzkiej?, [w:] Umysł a rzeczywistość, A. Klawiter, L. Nowak, P. Przybysz (red.), "Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki" t. 5(18), Poznań, s. 31-42.

Spór o rolę czasu w fizyce i kosmologii, [w:] Gospodarka i Społeczeństwo - Problemy ekonomiczne, socjologiczne i filozoficzne, Cz. Sułkowski (red.), Wyd. Naukowe Politechniki Szczec., Szczecin, s. 228-237.

Teoria superstrun a problem genezy i ewolucji Wszechświata, [w:] Gospodarka i Społeczeństwo w okresie transformacji, Cz. Sułkowski (red.) Wyd. Naukowe Politechniki Szczec., Szczecin, s. 349-356.

Einige bemerkungen zum Hochschulwesen in Polen, [w:] Hochschulwesen angesichts zeitgenössischer Herausforderungen, Z. Drozdowicz, K. Glass (red.) Wyd. fundacji Humaniora, Wien - Poznań, s. 193-195.

Hegels Historicism and the Contemporary Conceptions of the Development of Science, [w:] Hegel Jahrbuch 1998: Hegel und die Geschichte der Philosophie, Zweiter Teil, A. Arndt, K. Bal, H. Ottmann (red.), Akademie Verlag, Berlin 1999, s. 142-146.

Zasady i rodzaje racjonalności naukowej, [w:] Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu, J. Bańka (red.), Wyd. Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

[2000]

Czy możliwa jest zmiana światopoglądowa w skali masowej?, "Europa Wschodu i Zachodu" nr 4, Z. Drozdowicz (red.), s. 9-11.

Filozofia nauki (hasło przglądowe), [w:] Encyklopedia Britannica, Edycja polska, t. 12, Wyd. Kurpisz, Poznań, s. 153-154.

Filozofia transcendentalna a wiedza naukowa (Kant a Weizsäcker), [w:] Filozofia Kanta i jej recepcja, R. Kozłowski (red.) Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 167-173.

Tożsamość narodowa a tożsamość europejska, [w:] Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Z. Drozdowicz, Z. W. Puślecki (red.), Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań, s. 95-100.

Historyzm Hegla a współczesne koncepcje rozwoju nauki, [w:] Poznanie - Człowiek - Wartości, J. Dąbrowski, M. Hetmański (red.), Wyd. UMCS, Lublin, s. 51-64.

Hegel’s Category of Totality and His Concept of the State, [w:] Hegel - Jahrbuch 2000, Hegels Ästhetik die Kunst der Politik - die Politik der Kunst, A. Arndt, K. Bal, H. Ottmann (red.), Zweiter teil, Akademie Verlag, s. 154-156.

Rozwój Wszechświata w ujęciu kosmologicznym oraz filozoficznym, [w:] Gospodarka i społeczeństwo - problemy ekonomiczne, socjologiczne i filozoficzne, Cz. Sułkowski (red.), Wyd. "Więź", Szczecin, s. 233-242.

Nauka i technika jako atrybuty cywilizacji (wraz z K. Matraszkiem), [w:] Cywilizacyjne dylematy rozwoju nauki i techniki, A. Szczuciński (red.), Oficyna Wydawnicza "Batik", Poznań, s. 9-14.

Zasady i rodzaje racjonalności naukowej, [w:] Racjonalność myślenia, decydowanie i działanie, L. Zacher (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Przeds. i Zarządzania, Warszawa, s. 143-159.

[2001]

Społeczna świadomość metodologiczna a nauka, [w:] Kultura jako przedmiot badań, B. Kotowa, J. Sójka, K. Zamiara (red.), Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań, s. 47-54.

Społeczeństwo obywatelskie w krajach postkomunistycznych, "Europa Wschodu i Zachodu" nr 5, 2001 r.

Integration of Europe and its Limitations, [w:] Integration of Europe, Ingrid Foreman (red.), Linköping 2001 r.

[2002]

Cyvil Society in Post - Communist Countries, ,,Philosophical Studies" nr 2, Dubrownik 2002 r.

Czy można naukowo wyjaśnić pochodzenie Wszechświata?, [w:] Wprowadzenie do filozofii, K. Łastowski, P. Zeidler (red.), Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań, 2002 r.

Paradoksy pochodzenia Wszechświata [w:] Między nauką a filozofią, E. Piotrowska, J. Wiśniewski (red.), Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań, 2002 r.

Podręcznik akademicki z filozofii, [w:] Filozofia w dydaktyce szkoły wyższej, E. Piotrowska, J. Wiśniewski (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, 2002 r.

Metodologia nauk (hasło przeglądowe), Encyklopedia Britannica, Edycja polska, Wyd. Kurpisz, Poznań, 2002 r.

Nauka (hasło przeglądowe), Encyklopedia Britannica, Edycja polska, Wyd. Kurpisz, Poznań, 2002 r.

 

Skrypty i podręczniki

 

[1969]

Wstęp do metodologii ogólnej nauk, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s. 338 (I wyd.); 1972 (II wyd.).

[1974]

Główne problemy filozofii marksistowskiej, Wyd. Wojsk Lotniczych, Poznań, s. 236.

[1979]

Materializm dialektyczny i historyczny (współautorstwo skryptu, oprac. I, III, IV rozdz.), Poznań, s. 186.

[1980]

Skrypt dla podyplomowego studium metodologiczno-pedagogicznego, (współautorstwo skryptu, oprac. cz. II i IV), K. Jędrzejczak (red.), Wyd. Ucz. Politechniki Pozn., Poznań, s. 150.

Wybrane zagadnienia z filozofii i socjologii. Materiały pomocnicze dla doktorantów, (współautorstwo skryptu: J. Such, K. Matraszek), Wyd. Ucz. Politechniki Szczec., Szczecin, s. 99.

[1983]

Podstawowe problemy filozofii. Materiały pomocnicze dla studentów (współautorstwo podręcznika: K. Matraszek, C. Pawłowski, M. Ryndak, J. Such), K. Matraszek (red.), Wyd. Ucz. Politechniki Szczec., Szczecin, s. 270.

Wykłady z filozofii (współautorstwo podręcznika: K. Matraszek, J. Such), Wyd. Ucz. Politechniki Szczec., Szczecin, s. 220.

[1985]

Systematyczny wykład problematyki filozoficznej (współautorstwo skryptu: K. Matraszek, J. Such), Wyd. Naukowe Politechniki Szczec., Szczecin, s. 220; (wyd. II 1987).

[1987]

Wykłady z filozofii i socjologii (współautorstwo skryptu: K. Matraszek, J. Such), Wyd. Naukowe Politechniki Szczec., Szczecin, s. 218.

[1989]

Filozofia, t. 1: Zarys dziejów (współautorstwo podręcznika: K. Matraszek, C. Pawłowski, M. Ryndak, J. Such), PWN, Warszawa, s. 244.

Filozofia, t. 2: Ontologia, teoria poznania i ogólna metodologia nauk (współautorstwo podręcznika: K. Matraszek, J. Such), PWN, Warszawa, s. 184.

[1990]

Systematyczny wykład problematyki filozoficznej (współautorstwo skryptu: K. Matraszek, J. Such), Wyd. Naukowe Politechniki Szczec., Szczecin, s. 230.

[1993]

Historia filozofii. Filozofia starożytnej Grecji (współautorstwo skryptu: K. Matraszek, M. Ryndak, J. Such), Wyd. Naukowe Politechniki Szczec., Szczecin, s. 180.

Historia filozofii. Filozofia nowożytna (współautorstwo skryptu: K. Matraszek, M. Ryndak, J. Such), Wyd. Naukowe Politechniki Szczec., Szczecin, s. 152.

Filozofia nauki (współautorstwo podręcznika: J. Such, M. Szcześniak), Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s. 118; (wyd. II 1999, wyd. III 2000).

Inne opracowania

 

[1959]

Wszechzwiązkowa Konferencja poświęcona filozoficznym problemom przyrodoznawstwa, "Studia Filozoficzne" nr 2, s. 203-217.

[1961]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona krytyce neopozytywizmu, "Studia Filozoficzne" nr 4, s. 189-206.

[1971]

Słownik Wychowania Obywatelskiego: a) Hasła przeglądowe: Idealizm, Materializm, Materializm dialektyczny; b) Hasła rzeczowe: Abstrakcja, Determinizm, Doktrynerstwo, Fanatyzm Fatalizm, Konieczność, Neopozytywizm, Neotomizm, Obiektywizm, Obiektywność, Poznanie, Racjonalizm, Realizm, PWN, Warszawa.

[1974]

Ogólnopolska dyskusja na temat "Filozofia a Technika", "Studia Filozoficzne" nr 8, s. 137-146.

W procesie poznawania świata, "Argumenty" nr 43, s. 7-8.

[1979]

Metodologiczne podstawy nauczania fizyki, "Fizyka w Szkole" nr 4, s. 152-158.

[1983]

Co to znaczy uzasadnić coś w sposób naukowy?, "Problemy" nr 6, s. 18-21.

 

Recenzje

 

[1957]

Radziecka monografia o czasie i przestrzeni, "Studia Filozoficzne" nr 2, s. 200-216.

[1962]

Janossy o podłożu filozoficznym teorii względności, "Studia Filozoficzne" nr 2, s. 236-245.

[1965]

N. Bohr, Fizyka atomowa a wiedza ludzka, "Studia Metodologiczne" nr 1, s. 129-132.

Od Galileusza do Einsteina, "Studia Filozoficzne" nr 1, s. 189-203.

[1967]

B. M. Kiedrow, Przedmiot i więź wzajemna nauk przyrodniczych, "Studia Metodologiczne" nr 3, s. 101-108.

[1968]

S. Hampshire, Freedom of the Indyvidual, "Studia Metodologiczne" nr 5, s. 97-99.

[1970]

Obraz świata i styl myślenia (wraz z R. Kozłowskim), "Studia Filozoficzne" nr 6.

M. W. Wartofsky, Conceptual Foundation of Scientific Thought, "Studia Metodologiczne" nr 7, s. 166-173.

[1971]

Cybernetyka społeczeństwu, ,,Nurt" nr 7, s. 8-9.

[2000]

L. Nowak, Byt i myślenie, "Ruch Filozoficzny" nr 1, s. 1-8.

 

Prace redaktorskie

 

[1974]

Zasada korespondencji w fizyce a rozwój nauki, W. Krajewski, W. Mejbaum, J. Such (red.), PWN, Warszawa, s. 445.

[1975]

Studia z historii filozofii, J. Such (red.), Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s. 198.

[1977]

Współredakcja Poznańskiego Numeru "Studium Filozoficznych" nr 11, s. 169.

[1979]

Materializm dialektyczny i historyczny, J. Such (red.), Poznań, s. 186.

 

 

[1980]

O swoistości uzasadniania wiedzy w różnych naukach, J. Such (red.), Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s. 162.

[1982]

Z zagadnień filozofii i socjologii, K. Matraszek, J. Such (red.), Prace Naukowe INEiS Politechniki Szczec., nr 14, Wyd. Ucz. Politechniki Szczec., Szczecin, s. 280.

[1987]

Spór o rozwój nauki, J. Such, E. Pakszys (red.), Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s.240.

[1990]

Między dialektyką a historią nauki. Szkice filozoficzne, J. Such, E. Pakszys K. Górniak-Kocikowska, H.Urbik (red.), Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s. 241.

[1992]

Teoria i eksperyment, J. Such, J. Wiśniewski (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s.117.

Nauka w świetle współczesnej filozofii, E. Pakszys, J. Such, J. Wiśniewski (red.), PWN, Warszawa, s. 238.

Zur Fragen der Heutigen Theorie und Methodologie der Wissenschaftlichen Erkenntnis, J. Such, I. Czerwonogóra, B. Husak, J. Wiśniewski (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 174.

Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauki, Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Władysława Krajewskiego, J. Such, E. Pakszys, I. Czerwonogóra (red.), PWN, Warszawa-Poznań, s. 330.

Problem pewności i jego postmodernistyczna dyskwalifikacja, J. Such (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 241.

[1993]

Z filozoficznej problematyki badań nad rozwojem, B. Kotowa, J. Such (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 198.

 

 

 

[1994]

Filozoficzne problemy rozwoju współczesnych nauk matematyczno-przyrodniczych, E. Piotrowska, J. Such (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 108.

[1995]

Kulturowe konteksty poznania, B. Kotowa, J. Such (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 76.

[1996]

Rozważania o poznaniu naukowym, J. Such, J. Szymański, M. Szcześniak (red.), Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań, s. 147.

Kulturowe uwarunkowania wiedzy, J. Such, J. Wiśniewski (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 121.

Osobliwości przedmiotowo-metodologiczne w nauce, J.Such, M. Szcześniak (red.), Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań, s. 218.

[1998]

Z epistemologii wiedzy naukowej, J. Such, M. Szcześniak (red.), Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań, s. 263.