Rozmiar: 8260 bajtów

Rozmiar: 19878 bajtów

MARIAN GOLKA


  1. Marian Golka

  2. Urodzony: 19 września 1948 roku w Golinie k. Jarocina

  3. Zamieszkały w Puszczykowie k. Poznania

  4. Przebieg pracy naukowej:

Studia: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ukończone w 1973 roku

W 1973 roku został słuchaczem Studium Doktoranckiego przy Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu.

W 1975 roku został zatrudniony w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1994 roku przeniósł się do Instytutu Socjologii UAM gdzie objął Zakład Socjologii Cywilizacji Współczesnej (obecna nazwa: Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej), którym dotąd kieruje i gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 1984 pracuje równolegle w niepełnym wymiarze godzin lub na drugim etacie w innych uczelniach (obecnie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie).

W 1980 roku obronił w Instytucie Socjologii UAM rozprawę doktorską pt. "Funkcje społeczne środowiska wizualnego w centrum wielkiego miasta”.

W 1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Podstawą habilitacji była rozprawa pt. Kultura jako system opublikowana w 1992 roku.

W 1998 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

W 2002 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.  1. Główne zainteresowania badawcze:

· Socjologiczna teoria kultury wraz z opisem i refleksją dotyczącą różnych problemów kultury współczesnej (głównym wyrazem tych zainteresowań jest autorski podręcznik pt. Socjologia kultury – Warszawa 2007).

· Teoria socjologii sztuki oraz scharakteryzowanie głównych elementów systemu artystycznego (efektem tych zainteresowań była m.in. książka pt. Socjologia artysty - Poznań 1995 oraz wznowiona i rozszerzona Socjologia sztuki – Warszawa 2008).

· Teoria wielokulturowości i zastosowanie jej do analizy współczesnych przeobrażeń życia społeczno-kulturowego (szereg artykułów a w tym m.in. Oblicza wielokulturowości w pracy zbiorowej pt. "U progu wielokulturowości" – Warszawa 1997; Wymiary różnokulturowości w czasopiśmie „Europa Wschodu i Zachodu” 1999 nr 3; Pogranicza – transgraniczność – transkulturowość w pracy zbiorowej pt. „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej – kontynuacje” – Zielona Góra 1999 [to samo w jęz. angielskim – 2001]; Problemy i dylematy edukacji dla wielokulturowości w pracy zbiorowej pt. „Kultury tradycyjne a kultura globalna” – Białystok 2001 i inne).

· Teoria cywilizacji i zastosowanie jej do analizy niektórych zjawisk współczesnych – m.in. globalizacji (czego efektem była książka pt. Cywilizacja – Europa – Globalizacja – Poznań 1999, opracowanie pt. Poczucie zagrożeń i wyzwań cywilizacyjnych – Poznań 2000 a także kilka artykułów: Die Globalisierung, der Westen und polnischen Angelegenheiten w pracy zbiorowej pt. „Europa des Ostens und des Westens” – Poznań – Wien 1999; Czy globalizacja jest globalna? w pracy zbiorowej pt. „Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja – Poznań 2000; Światowe problemy a europejska integracja w pracy zbiorowej pt. „Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie” – Poznań 2000; Kultura w przestrzeni globalnej w pracy zbiorowej pt. „Społeczne problemy globalizacji” – Poznań 2001 i inne). W ramach zainteresowań cywilizacją współczesną Marian Golka zajmuje się konsumpcjonizmem, zmianami w pamięci społecznej a także przeobrażeniami w komunikowaniu oraz zagadnieniami związanymi ze społeczeństwem informacyjnym (książka pt. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne – Warszawa 2008).  1. Całkowita liczba publikacji - 170 - a w tym ważniejsze podręczniki, książki:

Rynek sztuki, Poznań 1991.
Kultura jako system, Poznań 1992.
Świat reklamy, Poznań 1994.
Socjologia artysty, Poznań 1995.
Socjologiczny obraz sztuki, Poznań 1996.
Transformacja systemowa a kultura w Polsce po 1989 roku, Warszawa 1997.
Cywilizacja. Europa. Globalizacja, Poznań 1999.
Socjologia kultury, Warszawa 2007.
Socjologia sztuki, Warszawa 2008.
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008.  1. Działalność organizacyjna:

· Kierownik Zakładu Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej w Instytucie Socjologii UAM.

· Członek Redakcji czasopisma – serii wydawniczej Wydziału Nauk Społecznych UAM p.t. "Człowiek i Społeczeństwo" (do 2008 roku).

·Członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”.

·Członek Rady Naukowej Centrum Badań Interdyscyplinarnych.

·Członek Rady Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego.