Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów


PUŚLECKI ZDZISŁAW W.

Rozmiar: 19396 bajtów

Autor lub współautor ponad 370 oryginalnych prac naukowych w tym książek, artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, recenzji, ekspertyz, referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Należą do nich takie jak:

 

1. Ekonomiczieskije otnoszenija Polszi s razwiwajuszczimisja stranami. Moskwa 1976, str. 182. (Praca doktorska, maszynopis).

2.Ekonomiczieskije otnoszenija Polszi s razwiwajuszczimisja stranami, Moskwa 1976, str. 27. (Rotaprint, nakład 100 egzemplarzy)

 

3. Protiekcjonizm mieżdu triemja centrami sopiernicziestwa SSzA, Zapadnoj Jewropoj i Japonijej kak wyrażenije obostrienija protiworieczij w mieżdunarodnom razdielienii truda, w: Nowyje jawlienija w ekonomiczieskich otnoszenijach mieżdu triemja centrami sopiernicziestwa, Institut fuer Internationale Politik und Wirtschaft, Berlin 1980. s.109-123,

4. Unia celna i wspólna polityka handlowa jako stymulatory rozwoju integracji zachodnioeuropejskiej, w: Stymulatory rozwojowe w procesach integracyjnych krajów EWG i RWPG.Podobieństwa i różnice, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1982. s. 184-194, Red. A. Marszałek.

 

5. Wechselbeziehungen zwischen den strukturellen Veraenderungen in der Weltwirtschaft und dem Protektionismus in der Europaeischen Gemeinschaft,in: Structural Changes in the European Community/ Strukturwandel in der Euro-paeischen Gemeinschaft,Ośrodek Badań EWG, UniwersytetGdański, Europa -Institut, Universitaet des Saarlandes , Gdańsk- Saarbruecken 1985. s. 313-321 Red. A. Stępniak, M.R. Will.

6. Zagraniczna współpraca gospodarcza, w: Republika Federalna Niemiec w dobie rządów koalicji socjaldemokratyczno-liberalnej (1968-1982);Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 1985. s. 121-146,Red. A.Czubiński, L.Janicki.

7. Rozwój stosunków ekonomicznych między Polską i Republiką Federalną

Niemiec w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w: PRL-RFN. Blaski i cienie procesu normalizacji wzajemnych stosunków 1972-1987, Wydawni-

ctwo Instytutu Zachodniego, Poznań 1988. , s.139-163, Zdzisław Puślecki, Tomasz Budnikowski, Red. A.Czubiński.

 

8. Współczesny stan i uwarunkowania rozwoju handlu zagranicznego Republiki Federalnej Niemiec w ramach Wspólnoty Europejskiej, w: Republika Federalna Niemiec w systemie integracyjnym EWG, Wydawnictwo Instytutu

Zachodniego, Poznań 1991. s. 146-186,Red.Z.Nowak.

 

9. Socjalna gospodarka rynkowa Republiki Federalnej Niemiec w latach 1983-1990, w: Droga Niemców do ponownego zjednoczenia państwa 1949-1990;

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza,

Poznań 1991. s.113-143, Red. A.Czubiński.

 

10. Ekonomiczne aspekty zjednoczenia Niemiec, w: Droga Niemców do ponownego zjednoczenia państwa 1949-1990, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1991. s.231-249 Red.A.Czubiński.

 

11. Współpraca Polski ze zjednoczonymi Niemcami, w: Polska i jej nowi sąsiedzi (1989-1993); Niemcami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Poznań-Toruń 1994, s.57-80,(M.Szczepaniak, J.Sobczak, M.Kosman, Z.Puślecki, Cz.Mojsiewicz,

W.Gill).

 

12. Wpływ GATT na poziom ochrony celnej Unii Europejskiej a bariery pozataryfowe, w: Świat i Polska u progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam

Marszałek, Toruń 1994. s. 81-90, Red. M.Szczepaniak, K.Robakowski, W.Gill.

 

13. Prywatyzacja jako przejaw transformacji ustrojowej, w: Czy kryzys demokracji .w Europie, Wydawnictwo “ALPIM” sp. z o.o., Mosina 1995. s.115-124, Red. M. Żyromski.

 

14. Europa integracji a Europa współpracy. Tendencje wzajemnych powiązań po Traktacie z Maastricht, w: Post-zimnowojenna Europa: Ku jedności czy nowym podziałom. Post-Cold War Europe: Cooperation or New Division?, Wydawnictwo i Drukarnia Atla, Wrocław 1995. s.78-87, Red. T.Łoś-Nowak.

 

15. Adaptation problems of Middle-Eastern european countries in relation to integration with the European Union, in: Neuland Mitteleuropa, Ideologiedefizite und Identitaetskrise, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Sudien Verlag, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wien-Toruń 1995. s.139-154, Red., P.Gerlich, K.Glass, B.Serloth.

 

16. Polish-German economic relation in the period of transition,in: Fremde-Nachbarn-Partner wider Willen?, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien Verlag, Wydawnictwo Adam Marszałek,

Wien-Toruń 1995. s.185-203, Red. K.Glass, Z.Puślecki, B.Serloth.

 

17. On the Way to Unified Europe,in: Fremde-Nachbarn-Partner wider Willen?, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien Verlag, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wien-Toruń 1995. s. 9-11, Red. K.Glass, Z. Puślecki, B.Serloth.

 

18. Polsko-niemieckie stosunki ekonomiczne w okresie transformacji systemowej, w: Obcy-Sąsiedzi-Niechciani partnerzy?;Wydawnictwo Adam Marszałek Poznań-Toruń 1995. s.149-168, Red. K.Glass, Z.Puślecki, B.Serloth.

 

19. W drodze ku zjednoczonej Europie , w: Obcy-Sąsiedzi-Niechciani Partnerzy?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Poznań-Toruń 1995. s. 7-8, Red. K. Glass, Z. Puślecki, B. Serloth.

 

20. Liberalismus oder Protektionismus in der Aussenwirtschaftspolitik der Laender Mittel-und Osteuropas in der Zeit des Transformationsprozesses, in: Der schwierige Selbsfindungsprozess. Regionalismen - Nationalismen - Reideologisierung, , Oesterreichisches Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien Verlag, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wien-Toruń 1995. s.167-179, Red. P.Gerlich, K.Glass.

 

21. Die Aenderungen in den Antidumping Verfahren der Europaeischen Gemeinschaften gegenueber den Laendern Mittel- und Osteuropas, in: Polen und Deutschland im sich vereinigenden Europa;, Wydawnictwo Instytut Nauk Politycznych UAM, Europa-Institut Bocholt, Poznań-Bocholt 1995. s. 91-107 Red. T.Wallas.

 

22. Projekty polsko-niemieckiej współpracy regionalnej i transgranicznej a problem suwerenności, w: Suwerenność i państwa narodowe w integrującej się Europie- przeżytek czy przyszłość?, Wydawnictwo Komitet Nauk Poli-tycznych PAN, Poznań-Warszawa 1995. s. 87-94 Red. J.Fiszer, Cz.Mojsiewicz.

 

23. Kraje zachodnie wobec transformacji w Polsce (po 1989 r.), w:Państwa zachodnie wobec przełomowych wydarzeń w Polsce w latach 1945-1995,Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995. s.155-169,

Red. W.Malendowski, K.Robakowski.

 

24. Early Stages in Integration of Middle-East Countries with the West, in: Mitteleuropaeische Mythen und Wirklichkeiten. Ausformungen - Bedeutungen –Standortbestimmungen, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleurpaeische Studien Verlag, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wien-Toruń 1996. s.189-200, Red. P.Gerlich, K.Glass, B.Serloth.

 

25. Polska w okresie transformacji a zjednoczone Niemcy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1996, s.256.

 

26. Banking Systems of the Countries of Middle-East Europe in the Period of their Transformation and Reintegration with the Market Economy,in: Restructuration des pays du Groupe de Visegrad;, Wydawnictwo AE/EFP, Poznań 1996. Red. W. Borucki, J. Tomidajewicz.

 

27. The Conception of European Integration with “many speeds” and the Countries of Middle-East Europe, in: 1996 and Beyond: A Constitution for Europe, South Bank University, London 1996. Red. A. Bosco.

 

28. Oekonomische Bedingungen und Probleme der Annaeherung Polens an die EU, in: Die Osterweiterung der EU am Beispiel Polens, Europa- Universitaet Viadrina Verlag, Frankfurt (Oder) 1996, Zdzisław W. Puślecki,

Red. A. Schwarz.

 

29. Zmiany w handlu zagranicznym zjednoczonych Niemiec w wyniku przyłączenia NRD, w: Uwarunkowania, przebieg i konsekwencje zjednoczenia Niemiec, Wydawnictwo Instytut Zachodni 1996. Red. W.Wilczyński, L.Janicki, B. Koszel.

 

30. “Terapia szokowa” i problemy prywatyzacji w okresie transformacji systemowej, w: Transformacja ustrojowa państw Europy Srodkowo-Wschodniej;, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1996. Red. E.Zieliński.

 

31. Polska w drodze do rynku Unii Europejskiej, w: Państwa narodowe w euroatlantyckich strukturach, Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996. Red. J.Fiszer.

 

32. Encyklopedia Gutenberga. Suplement, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1996, Red. S.Sierpowski, Z. Drozdowicz.

 

33.La Pologne, d’autre pays d’Europe centrale et l’Union europeenne: une periode d’adaptation et de transition, “Etudes internationales”, Institut Quebecois des Hautes Etudes Internationales, Universite Laval, Quebec, Canada, Volume XXVI, 1995 septembre, No 3, s.527-542.

 

34.Polens Wirtschaft im Wandel, “WeltTrends. Internationale Politik und vergleichende Studien”, Potsdam 1996, Nr 10, s. 128-148.

 

35.Nowe stawki celne w polskim handlu zagranicznym, “Serwis Ekonomiczny WBK”, 1996, nr 1, s. 28-30.

 

36.Zjednoczone Niemcy w okresie ekonomicznych dostosowań strukturalnych,

“Acta Politica” nr 9/1998, s. 57-71

 

37.O aspekcie bankowym procesu transformacji i reintegracji krajów Europy Srodkowo-Wschodniej z Unią Europejską, “Przegląd Politologiczny” 1996, nr 1-2, , ss. 129-136

 

38.Zmiany w przepisach antydumpingowym Unii Europejskiej wobec Polski i wzrost możliwości ich stosowania, “Serwis Ekonomiczny WBK” 1996, nr 2. ss. 22-24.

 

39.The Conception of Economic Integration Poland into EU, Ludwig Maximilian Universitaet, Monachium, 1996, s.24 (ekspertyza)

 

40.Srodki ochrony handlowej i handel zagraniczny Polski w połowie lat dziewięćdziesiątych, Ludwig Maximilian Universitaet, Monachium 1996, s. 9.

(ekspertyza)

 

41.Współpraca krajów Europy Srodkowo-Wschodniej w ramach CEFTA, Ludwig Maximilian Universitaet, Monachium 1996, s. 6.(ekspertyza).

 

42.Rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Wspólnotą Europejską -

rokowania handlowe w ramach GATT, “Przegląd Zachodni”,Instutut Zachodni,

Poznań, 1993, nr 2, s. 83-89.

 

43.Sankcje antydumpingowe Wspólnot Europejskich, “Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1992, nr 3, s. 75-88.

 

44.Tradycyjne i nowe argumenty protekcjonizmu handlowego na przykładzie

Wspólnoty Europejskiej, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”,

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1992, nr 1, s. 99-114.

 

45.Nowe kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec na drodze do gospodarki rynkowej, “Przegląd Zachodni” Instytut Zachodni, Poznań 1991, nr 4, s. 35-57.

 

46.Sznasa czy zagrożenie gospodarcze Polski? “Przegląd Zachodni”, Instytut

Zachodni, Poznań, 1991, nr 1, s. 183-187.

 

47. Der EG-Binnenmarkt und die sich Reformierenden Staaten Mittel-und Osteuropas, Ośrodek Badań EWG, Uniwersytet Gdański, Working Papers,

Nr 4, 1/1991, s. 1-16.

 

48.Wspólnota Europejska a handel miedzyniemiecki, “Przegląd Zachodni”

Instytut Zachodni, Poznań, 1990, nr 1, s. 63-73.

 

49.Wybrane aspekty stosunków ekonomicznych między NRD i RFN, “Przegląd

Zachodni”, Instytut Zachodni, Poznań, 1989, nr 4, s.63-81.

 

50.Stand der oekonomischen Beziehungen zwischen Polen und der Bundesre-

publik Deutschland in der achtziger Jahren, “Polnische Weststudien”, Insty-

tut Zachodni, Poznań, 1988, nr 2, s .337-348.

 

51. Die Position der Bundesrepublik Deutschland im gegenwaertigen internationalen Handel, “Polnische Weststudien”, Instytut Zachodni, Poznań, 1987, nr 1, s.63-77.

 

52. Les problemes du protectionnisme commercial des pays occidentaux industrialises a l’epoque des changements structuraux contemporaines, “Polish Western Affairs-La Pologne et les Affaires Occidentales”, Instytut Zachodni, Poznań, 1986, nr 2, s.317-332.

 

53. Les tendences contemporaines du protectionnisme non tarifaire, “Polish Western Affairs/LaPologne et les Affaires Occidentales”, Instytut Zachodni, Poznań 1984, nr 1, s. 32-82.

 

54. Protectionism in International Trade and the Integration of Western Europe,

“Polish Western Affairs/La Pologne et les Affairses Occidentales”, Instytut

Zachodni, Poznań, 1983, nr 2, s.245-266.

 

55. Taryfy celne jako narzędzia współczesnego protekcjonizmu, “Przegląd Zachodni”, Instytut Zachodni, Poznań, 1983, nr5/6, s.39-79.

 

56. Wpływ zmian strukturalnych na wzrost protekcjonizmu w EWG, “Przegląd

Zachodni”, Instytut Zachodni, Poznań, 1982, nr 1/6, s.15-27.

 

57. Ewolucja protekcjonizmu i jego motywacje, “Przegląd Zachodni”, Instytut Zachodni, Poznań, 1980, nr 5/6, s. 1-19.

 

58.Tendencje protekcjonistyczne we współczesnym handlu międzynarodowym,

“Przegląd Zachodni”, Instytut Zachodni, Poznań, 1979, nr 1, s.105-114,

 

59.Współczesny protekcjonizm celny krajów EWG, “Przegląd Zachodni”, Insty-

tut Zachodni, Poznań, 1979, nr 1, s.105-115.

 

60. Problemy ogólnego kryzysu kapitalizmu, “Przeglad Zachodni” 1977, nr 2, s.171-174.

 

61. Stosunki ekonomiczne krajów socjalistycznych z krajami rozwijającymi się jako wyraz kształtowania się nowego typu międzynarodowego podziału pracy, “Przegląd Stosunków Międzynarodowych 1978, nr 2, s. 165-174.

 

62. Protekcjonizm trzech centrów światowej gospodarki kapitalistycznej USA, Europy Zachodniej, Japonii, “Przegląd Zachodni” 1980, nr 1, s.23-34.

 

63. W.P.Fiodorow, FRG ekonomika i ekonomiczieskaja diplomatija. Izd. “Mieżdunarodnyje Otnoszenija”, Moskwa 1977, s. 216, “Przegląd Zachodni” 1977, nr 2, s. 141-148.

 

64. I.I.Diumulien, Bariery na targowych putiach, Moskwa 1977, s. 223, “Przegląd Zachodni” 1980, nr 2, s. 183-186.

 

65. Zapadnaja Jewropa w sowriemiennom mirie, Red. W.N. Szenajew, D.J.Mielnikow, l.Maier, Moskwa 1979, T.I s. 364, T.II s.317., “Przegląd Zachodni” 1981, nr 1-2, s. 208-212.

 

66. Gegenwaertige Tendenzen des nichttarifaeren Protektionismus, “Polnische Weststudien” 1984, nr 1, s. 37-90.

 

67. Problemy protekcjonizmu EWG wobec krajów socjalistycznych, “Przegląd Zachodni” 1984, nr 5-6, s. 125-143.

 

68. Stosunki NRD z krajami rozwijajacymi się, “Sprawy Międzynarodowe” 1985, nr 12, s. 105-112, z T. Budnikowskim.

 

69. The Activation of the Economic Relations between the German Democratic Republik and the Developing Countries, “Polish Western Affairs/La Pologne et les Affairres Occidentales” 1986, nr 2, s. 293-316, z T. Budnikowskim.

 

70. Ausgewaehlte Aspekte der oekonomischen Beziehungen der Deutschen Demokratischen Republik mit den Entwicklungslaender, “Polnische Weststudien” 1986, nr 2, 341-368, z T. Budnikowskim.

 

71. Probleme des Handelsprotektionismus der westlichen industrialisierten Laender in der Zeit der modernen strukturellen Veraenderungen, “Polnische Weststudien“ 1986, nr 2. s. 369-386.

 

72. Handel zagraniczny Republiki Federalnej Niemiec w systemie integracyjnym EWG, “Przegląd Zachodni” 1987, nr 1, s.77-91.

 

73. La position de la Republique Federale d’Allemagne dans le commerce international contemporain, “Polish Western Affairs/La Pologne et les Affaires Occidentales” 1987, nr 1, s. 57-77.

 

74. Wymiana handlowa między NRD I RFN, “Przegląd Zachodni” 1988, nr 2, s. 63-79.

 

75. L’etat des relations economiques entre la Pologne et la Republique Federale d’Allemagne dans les annees quatre-vingt, “Polish Western Affairs/ La Pologne et les Affaires Occidentales” 1988, nr 2, s. 311-322.

 

76. Wybrane aspekty stosunków między NRD i RFN, “Przegląd Zachodni” 1989, nr 1, s. 63-81.

 

77. Stan stosunków ekonomicznych między Polską i Republiką Federalną Niemiec w latach 1980-1988, “Przegląd Stsunków Międzynarodowych” 1989, nr 4, s. 51-63.

 

78. Przewidywanie przyszłości a przebudowa w ZSRR, “Przegląd Zachodni” 1991, nr 3, s. 208-211.

 

79. Proces ekonomicznego jednoczenia się Niemiec na tle integracji krajów Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 1990.

 

80. Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1994.

 

81. Polish-German Economic Relations in the Period of Transition, in: D. Wagner (Hg.), Bewaeltigung des oekonomischen Wandels - Entwicklungen der Transformationsforschung in Ost und West, Rainer Hampp Verlag, Muenchen und Mering 1997, ss. 283-303

 

82. Liberal and anti-liberal Tendencies in Polish Economic Policy during the Period of Transformation, in: Im Zeichen der liberalen Erneurung. Liberale Stroemungen und antiliberale Traditionen Mitteleuropas, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien Verlag, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien-Poznań 1996, Red. P. Gerlich, K. Glass, B. Serloth, ss.131-148

 

83. Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga, Tom 2, Wydawnictwo Kurpisz s.c., Poznań 1996, Red. S.Sierpowski (współautor haseł).

 

84. Trade Conflicts during Multilateral Negotiations on International Trade Liberalisation, in: Y.Lee, S. Kim, H. Ban, (Ed.), Conflict and Order/Conflit et Ordre, International Political Science Association - IPSA, Seoul, Korea 1997, s. 161.

 

85. Trade Conflicts during Multilateral Negotiations on International Trade Liberalisation, XVII World Congress IPSA (International Political Science Association), Seoul, Korea 1997, ss. 32, (materiał powielony, 50 egzempl.).

 

86. Polnisch-deutsche grenznahe Zusammenarbeit im Lichte der perspektivischen Erweiterung der EU nach Osten, in: K.Glass/J. Kranjc/ O.Luthar, (Hg.), Grenzlandidentitaeten im Zeitalter der Eurointegration, Wien 1998.

 

87. The role of the currency exchange rate and the banking system under construction of Middle-East European market economy and their adaptation to the European Union, in: Memory, History and Critique: European Identity at the Millenium, Ed. F. Brinkhuis and S. Talmor, University for Humanist Studies/ International Society for the Study of European Ideas, Utrecht, Holandia 1998.

 

88. Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej okresu transformacji, w: Polska w procesie przeobrażeń ustrojowych, Wydawnictwo “Sląsk”, Katowice 1998, Red. S. Wróbel

 

89. Le developpement de la cooperation regionale et transfrontaliere entre Pologne et Republique Federale d’Allemagne, in: C. Martin (Red.) L’organisation du developpement territorial dans les pays en transition, Grenoble, 1997, ss.95-107

 

90. Wokół przyspieszonego liberalizmu - “terapii szokowej” i gradualizmu w okresie transformacji ustrojowej, w: Liberalne wyzwania. Praca zbiorowa pod red. Z. Drozdowicza, Wydawnictwo Humaniora, Poznań 1998, ss. 95-131

 

91. Preorientovanie a zmeny v zahranicznom obchode krajin Srednej a Vychodnej Europy v europskom kontexte, in: Transformacia Ekonomiky, Bratislava 1998. s. 98-100.

 

92. Tendencje liberalizacyjne w handlu międzynarodowym a presje protekcjonistyczne organizacji pozarządowych (NGO), w: Między historią a politologią, Praca zbiorowa, Poznań 1998, ss. 219-237.

 

93. Bariery i strategia rozwoju polskiego rolnictwa w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej, w: Wieś i rolnictwo w procesie integracji polski z Unią Europejską. Przyjmowanie zachodnioeuropejskich dróg rozwoju, utrzymywanie własnej tożsamości czy poszukiwanie innych rozwiązań, Red. M. Sznajder, Poznań 1998, ss.41-57

 

94. Die Bundesrepublik Deutschland als neuer Nachbar Polens in den neunziger Jahren, in: K.Glass/R. Hettlage/R. Scartezzini (Hg.), Erweiterung Europas, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien Verlag, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien-Poznań 1998, ss. 189-201

 

95. Polens Wirtschaft im Wandel, in: J. Franzke (Hrsg.), Polen Staat und Gesellschaft im Wandel, Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, Berlin 1998, ss. 105-125

 

96. Economic Reorientation of the Countries of East-Central Europe in the 90s, in: K.Glass/Z.W. Puślecki,(Hg.), Transformation und Integration der Mittel –und Osteuropas, Oesterreichisches Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien Verlag, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien-Poznań, 1999.

 

97. Mitteleuropaeische Orientierungen in der 90er Jahren – Vorwort, in: K.Glass/Z.W. Puślecki (Hg.), Mitteleurpaeische Orientierungen in der 90er Jahren, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien Verlag, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien-Poznań 1999.

 

98. Tranformation und Integration der Mittel-und Osteuropas – Vorwort, in: K.Glass/Z.W. Puślecki (Hg.), Transformation und Integration der Mittel-und Osteuropas, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien Verlag, Wydawnictwo Fundacji Hummaniora, Wien-Poznań 1999.

 

99. Liberalizm czy ochrona handlowa rynku polskiego w okresie transformacji ustrojowej, w: M.Lis, (Red.), Śląsk Opolski. Nadzieje i zagrożenia demokratycznych przemian, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Społecznych, Opole 1994, s.160-174.

 

100. La Pologne, d’autre pays d’Europe centrale et l’Union europeenne: une periode d’adaptation et de transition, “Etudes internationales”, Institut Quebecois des Hautes Etudes Internationales, Universite Laval, Quebec, Canada, Volume XXVI, 1995 septembre, No 3, s.527-542

 

101. Polens Wirtschaft im Wandel, “WeltTrends. Internationale Politik und vergleichende Studien”, Potsdam 1996, Nr 10, s. 128-148

 

102.Główne problemy liberalizmu i protekcjonizmu w zagranicznej polityce ekonomicznej Polski okresu transformacji systemowej, “Serwis Ekonomiczny WBK”, 1996, nr 3, ss. 28-30

 

103. Doświadczenia łączenia gospodarki wschodnich i zachodnich Niemiec, Poznań 1994, ss. 25, (wspólnie z R. Ławniczakiem).

 

104. Skutki integracji z Unią Europejską dla polskich banków, Wielkopolski Bank Kredytowy (WBK), Poznań 1995, ss. 31, ekspertyza.

 

105. Recenzja wydawnicza monografii E.Kwella, Teoria Makroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994 Tom 1 s. 148, Tom 2 s. 289

 

106. Europejski handel Wschód-Zachód w okresie zmian, Humaniora. Biuletyn 1997, nr 6, ss. 32-40

 

107. Współpraca ekonomiczna Europy Wschodu i Zachodu w latach dziewięćdziesiątych - szanse i bariery, “Europa Wschodu i Zachodu” 1997, nr 1, ss. 95-107

 

108. Szanse i zagrożenia na drodze Polski do Unii Europejskiej, “Serwis Ekonomiczny WBK” 1997, nr 4, s. 21-24.

 

109. O liberaliźmie i protekcjoniźmie w zagranicznej polityce gospodarczej Polski okresu transformacji, “Przegląd Politologiczny” 1997, nr 1-2, ss. 85-101

 

110. Korzyści i koszty integracji krajów Europy Srodkowej i Wschodniej z Unią Europejską, “Problemy Humanistyki” 1997, nr 1, ss. 77-99.

 

111. Niektóre problemy dostosowania produkcji do rynku Unii Europejskiej w okresie transformacji w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej, “Europa Wschodu i Zachodu” 1998 nr 2, ss. 105-112.

 

112. Die Chancen und Barrieren der oekonomischen Zusammenarbeit zwischen den Laendern Mittelosteuropas und der Europaeischen Union in der Zeit der Aenderungen und der gegenseitigen Anpassungen, “Zeitgeschichte” 1998 nr 5/6, ss. 157-176.

 

113. Polen im Prozess der europaeischen Integration (Editorial) “Zeitgeschichte” 1998, nr 5/6, s. 155-156.

 

114. Kierunki rozwoju stosunków ekonomicznych Polski z Niemcami w latach dziewięćdziesiątych, “Humaniora. Biuletyn” 1998, nr 9, ss. 32-43.

 

115. Das Ende der Teilung: der Wandel in Deutschland und Osteuropa. Hrsg. Von Thies, W. Wagner, “Przegląd Zachodni” 1991, nr 4.

 

116. H.Różański, Spojrzenie na RWPG. Wspomnienia, dokumenty, refleksje 1949-1988, Warszawa 1990, “Przegląd Zachodni” 1999, nr 1.

 

117. Jan Kofman, Nacjonalizm gospodarczy, szansa czy bariera rozwoju. Przypadek Europy Srodkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, “Polish Western Affairs” 1992 nr 2 (w j. angielskim).

 

118. Dieter Birnbacher, Verantwortug fuer zukuenftige Generationen, Stuttgart 1988, s.297, “Przegląd Politologiczny” 1996 nr 3-4, ss. 147-149.

 

119. Noam Chomsky, “YEAR 501: the conquest continues”, Black Rose Books, Montreal/New York, 1993, s. 331, “Przegląd Politologiczny” 1997, nr 1-2, ss.160-163

 

120. Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej, “Humaniora.Biuletyn” 1994, nr 1, ss.30-31 (prezentacja książki).

 

121. Prądy liberalne i tradycje antyliberalne Europy Srodkowej, Międzynarodowe sympozjum - omówienie, “Przegląd Politologiczny” 1996, nr 1, ss. 176-177

 

122. Zentraleuropa/Mitteleuropa: Gemeinsamkeiten und Trennlinien (Europa Srodkowa: problemy wspólne i linie podziału), “Humaniora. Biuletyn” 1997, nr 6, ss. 50-52

 

123. Towards Market Economy in Poland, in: E. Talmor, (Ed.), Twentieth Century European Narratives: Tradition & Innovation, Haifa 1998, (Izrael).

 

124. Rolnictwo polskie w obliczu integracji z Unią Europejską, w: Polska w perspektywie integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe Instytutu Badań Społecznych i Miedzynarodowych Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza, Warszawa 1999, Zeszyt 4, s. 43-53.

 

125. Zdolności integracyjne krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sferze rolnictwa, w: M. Chrościcki, E.Cziomer (Red.), Unia Europejska Transformacja i integracja w Europie, Małopolska Oficyna Wydawnicza KORONA, Kraków 1999, s. 148-158.

 

126. Procesy dostosowawcze polskich banków do acquis communautaire UE, w: T. Kołodziej, (Red.), Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 197-209.

 

127. Główne formy współpracy ekonomicznej Polski z Unią Europejską, “Europa Wschodu i Zachodu” 1999, nr 3, s. 84-88.

 

128.Handel zagraniczny NRD, w: Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, Instytut Zachodni, Poznań 1999, s. 205-207.

 

129. Handel zagraniczny RFN, w: Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, Instytut Zachodni, Poznań 1999, s. 207-208.

 

130. Handel zagraniczny po zjednoczeniu, w: Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, Instytut Zachodni, Poznań 1999, s. 208-210.

 

131. Targi i wystawy, w: Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, Instytut Zachodni, Poznań 1999, s. 686-688.

 

132. Giersch Herbert, w: Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, Instytut Zachodni, Poznań 1999, s.168.

 

133. Wolff von Amerongen Otto, w: Niemcy wspołczesne. Zarys encyklopedyczny, Instytut Zachodni, Poznań 1999, s. 777.

 

134. Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (Deutscher Industrie-und Handelstag, DIHT, w: Niemcy współczesne. Zarys encykopedyczny, Instytut Zachodni, Poznań 1999, s. 394.

 

135. Ekonomiczne aspekty stosunków polsko-niemieckich w połowie lat dziewięćdziesiatych, w: Polska między Niemcami a Rosją, Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 1999, s.121-138.

 

136. Rolnictwo polskie w procesie dostosowań do Unii Europejskiej, w: Wieś i rolnictwo w procesie dostosowań Polski do Unii Europejskiej, Praca zbiorowa pod red. M. Walkowskiego, Poznań 1999, s.11-23.

 

139. Oekonomische Asymetrien des Integrationsprozesses zwischen dem Westen und dem Osten Europas, in: P.Gerlich/K.Glass(Hg.) Die Verwestlichung Europas, Wien-Poznań 1999, s.191-211. (Austria).

 

140. Die Reformen im polnischen Bildungssystem im Lichte der europaeischen Integration – am Beispiel des Hochschulwesens, in: Z. Drozdowicz/K.Glass (Hg.), Hochschulwesen angesichts zeitgenossischer Herausforderungen, Wien-Poznań 1999, s. 89-100.(Austria)

 

141. Strategia zarządzania marketingowego bankiem w procesie transformacji i integracji gospodarki polskiej z Unią Europejską, w: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej – etnocentryzm czy globalizacja? Praca zbiorowa., Katowice 1999, s. 475-484.

 

142. La strategie de la gestion de marketing de la banque dans le processus de la transformation et de l’integration de l’economie polonaise avec l’Union Europeenne, in: Le consomateur de l’entreprise dans l’espace europeen – etncentrisme et globalisation?, Katowice 1999, s. 428-438.

 

143. Die deutsch-polnische Investitions-und Kapitalkooperation in den neunziger Jahren, “Europa des Ostens und des Westens”. Poznań-Wien 1999, Sonderband, s. 57-62.

 

144. Reorientation et changements dans le commerce exterieur des pays de l’Europe centrale et orientale (PECO) dans le nouveau contexte europeene , w: J. Kita, (Ed.),L’experience de la Republique Slovaque et des autres pays d’Europe centrale dans la transition vers une economie de marche, Bratislava 1998, (Słowacja), s.31-39.

 

145. La reorientation et les changements dans le commerce exterieur des pays de l’Europe centrale et orientale dans le nouveau contexte europeen, w: J.Macko, D.Brevenikova (Red.), Transformation de l’economie, Bratislava 1998, (Słowacja), s. 68.

 

146. Recenzja pracy doktorskiej mgr Anity Adamczyk p.t. “Uwarunkowania i perspektywy pojednania polsko-niemieckiego po 1989 r.” ss. 454, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 1999 s. 5.

 

147. Recenzja pracy doktorskiej mgr Krzysztofa Hajdera p.t.”Skuteczność przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 1989-1997” ss. 348, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 1999, s. 7.

 

148..Rec.K.Glass/R.Hettlage/R.Scartezzini(Hg.),Erweiterung Europas, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien Verlag, Wydawnictwo “ Humaniora”, Wien-Poznań 1998, ss. 315, “Humaniora Biuletyn” 1999 nr 10, s.44.

 

149. Omówienie, K.Glass/Z.Puślecki (Hg.), Mitteleuropaeische Orientierungen der 90er Jahre, Osterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien Verlag, Wydawnictwo “Humaniora”, Wien-Poznań 1999, ss.253, “Humaniora Biuletyn” 1999 nr 10, s. 44.

 

150. Omówienie, K.Glass/Z.Puślecki (Hg.), Transformation und Integration Ost-Mitteleuropas: Sozio-oekonomische Anpassung an die EU, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien Verlag, Wydawnictwo “Humaniora”, Wien-Poznań 1999, ss. 320, “Humaniora Biuletyn” 1999 nr 10, s.45.

 

151. Recenzja pracy profesora Krzysztofa Glassa,”Geschichts-und Kulturbewusstien im Wandel der Zeit Mitteleuropa in den neunziger Jahren” w: “Europa Wschodu i Zachodu” 1999, nr 3.

 

152. Recenzja pracy profesora E. Kissa , “Elemente einer Soziophilosophie des Postsozialistischen Systemwandel,“ w: “Europa Wschodu i Zachodu” 1999, nr 3,

 

153. Recenzja pracy doktorskiej mgra Ryszarda Stefańskiego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Poznań 1998, s. 7.

 

154. Recenzja dorobku naukowego dr Wiesława Łuczyńskiego i pracy habilitacyjnej p.t “Analiza dynamiki procesów gospodarczych Niemiec w latach 1949-1966, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998, s. 317, w związku z przewodem habilitacyjnym w Akademii Ekonomicznej, Wydział Zarządzania w Poznaniu, Poznań 1998, s. 7

 

155. Recenzja dorobku naukowego dr hab. prof. UG Adama Gwiazdy w związku z wnioskiem o tytuł profesora nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Poznań 1998, s. 4

 

156. Recenzja pracy doktorskiej mgr Anity Adamczyk p.t. “Uwarunkowania i perspektywy pojednania polsko-niemieckiego po 1989 r.” ss. 454, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 1999 s. 5.

 

157. Recenzja pracy doktorskiej mgr Krzysztofa Hajdera p.t.”Skuteczność przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 1989-1997” ss. 348, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 1999, s. 7.

 

158. Problemy integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską, w: E.Kośmicki, H.Januszek, W.L.Janik (Red.), Wieś i rolnictwo Wielkopolski. Przyjmowanie zachodnioeuropejskich dróg rozwoju, utrzymywanie własnej tożsamości czy poszukiwanie nowych rozwiązań, Akademia Rolnicza im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy-Zakład Socjologii Wsi, Polskie Towarzystwo Socjologiczne w Warszawie, Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa, Poznań 1998, s. 24-25.

 

159. Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwań integracji z Unią Europejską, ”Problemy Humanistyki”, Zeszyt Naukowy 4/5 1999, s.137-161.

 

160. Die neuen Bedingungen der wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland, Wydawnictwo “TERRA”, Poznań 2000, s.183.

 

161. Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 321 (Red. wspólnie z Z. Drozdowiczem).

 

162. Usuwanie barier w handlu międzynarodowym integrujacej się Europy a presje protekcjonistyczne, w: Z.Drozdowicz, Z.W.Puślecki (Red.) Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s.153-186.

 

163. Niektóre aspekty polsko-niemieckiej współpracy regionalnej i transgranicznej, w: Pedagogiczne aspekty praw człowieka i konwencji praw dziecka. Założenia i rzeczywistość. Redakcja naukowa M.Jakowicka, K.Stech, Zielona Góra 2000, s. 81-91.

 

164. Polskie szkolnictwo wyższe w obliczu procesu integracji z Unią Europejską, “Humaniora. Biuletyn” 2000, nr 11, s. 36-42.

 

165. Europa Środkowa i Wschodnia wobec zbliżających się perspektyw członkostwa w Unii Europejskiej, “Europa Wschodu i Zachodu” nr 4, Poznań 2000, s.82-89.

 

166.Herausforderungen des Integrationsprozesses fuer die Laender Mittel- und Osteuropas, in: Z.Drozdowicz, K.Glass, J.Skaloud (Hg.) Von der Emanzipation zum Integration, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien-Poznań 2000, s. 169-185.(Austria).

 

167. Polsko-niemiecka współpraca regionalna i transgraniczna w procesach integracyjnych krajów Europy Wschodniej z Zachodnią, w: Euroregiony mosty do Europy bez granic. Pod redakcją W.Malendowskiego, M.Szczepaniaka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2000, s. 121-130.

 

168. Polens Landwirtschaft zwischen Beharrung und EU-Beitritt, “WeltTrends” Nummer 27, Sommer 2000, S.95-107. (Niemcy).

 

169.Republika Federalna Niemie w stosunkach ekonomicznych Polski z zagranicą w okresie transformacji ustrojowej, w: Transformacja systemowa w Polsce i Rosji. Sukcesy i zagrożenia. Praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Stelmacha, Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań 2000, s.109-125

 

170. Das polnische Hochschulwesen im Prozess der Integration in die EU, in: Z.Drozdowicz, P.Gerlich, K.Glass,(Hg.) Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaische Studien, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien-Poznań 2000, s.147-157 (Austria).

 

171.Le developpement de la cooperation economique entre les Pays du Group de Visegrad (PGV) et l’Union Europeenne dans les annees quatre vingt dix, in: Dialogues cultureles et developpement economique europeenne/ Dialoguri culturale si dezvoltare economica europeana, Coordination volume D.Zait, C.Martin, A.Zait, Sedcom Libris 2000, p. 369-377. (Rumunia).

 

172.Pogłębianie procesu dostosowań krajów Europy Środkowej I Wschodniej do Unii Europejskiej, w: Przeszłość odległa i bliska. Marcelemu Kosmanowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Red. K.Robakowski i inni. Poznań 2000, s.309-321.

 

173.Rec. Flory Thiebaut, L’organisation mondiale du commerce: Droit institutionel et substantiel, Bruxelles, Etablissements Emile Bruylant, Organistion internationale et Relations internationales, 1999, s. 248, "Revue Etudes internationales” nr 9, Quebec 2000, (Kanada).

 

174.Rec. Państwa “Trójkąta” wobec Rosji, Redakcja Michał Dobroczyński, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, “Stosunki Międzynarodowe/International Relations” nr 1-2 (t. 21) Warszawa 2000, s.200-205.

 

175. Zmiany w kształceniu ekonomistów w Polsce w związku z transformacją ustrojową i dostosowaniami do Unii Europejskiej, “Humaniora/Biuletyn nr 12, Poznań 2000, s. 29-38.

 

176.Reorientacje strukturalne krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej. Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne, Red. naukowi J.Rymarczyk, M.Sutkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s.242-254.

 

177.Europa Środkowa i Wschodnia, Unia Europejska i globalizacja, “Przegląd Politologiczny” nr 3-4, Poznań 2000, s.29-41.

 

178.The Regional Integration and Globalisation of Contemporary World Economy, in: Capitalism mondial gouvernance et communaute: vers un millenaire des corporations?/World Capitalism, Governance and Community: toward a corporate millenium? Abstrcts of papers presented at the XVIII World Congress of the International Political Science Association, Quebec Canada, 1-5 August 2000, and Special Number of the International Political Science, Abstracts, Vol.51, No 4 Supplement, s. 116. (Kanada).

 

179.The Regionalisation and Globalisation Challenges for the Central and Eastern Europoean Coutries, in: Resumes VI CongressoCultura Europea 25-28 octubre 2000 Universidad de Navarra, Pamplona 2000. (Hiszpania).

 

180.The Central and Eastern European Countries betweeen Integration with European Union and Globalization of the Processes of Economic Development, in: Approaching a New Millenium. Lesson from the Past, Prospects for the Future, Proceeding of the 7th Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI) 14-18 August 2000, University of Bergen, Bergen 2000, Norway (Norwegia).(Zapis na płycie kompaktowej)

 

181.Adaptacja przez transformacje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 372,(Red. wspólnie z Z. Drozdowiczem).

 

182. Integracja z Unią Europejską i globalizacja procesów rozwoju ekonomicznego krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w: Z.Drozdowicz, Z.W.Puślecki (Red.), Adaptacja przez transformacje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 165-176.

 

183.Central and Eastern Europe , the EU and Globalisation, in: J.A.Davis (Ed.) International Relations and the New Inequality. Power, Wealth, and the Transformation of Global Society at the Beginning of the Twenty – First Century,ISANET,Arizona,2001,(USA), http://www.isanet.org/archive/puslecki.html (Archiwum internetowe).

 

184.Zarządzanie wyższymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce w świetle dostosowań do Unii Europejskiej, “Humaniora.Biuletyn” 2001, s. 1-17.

 

185.Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w procesach integracji europejskiej i globalizacji współczesnej gospodarki światowej, w: J.Rymarczyk, T.Szeląg (Red.) Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s.367-376.

 

186.System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, s.230.

 

187. Proces integracji ekonomicznej Polski z Unią Europejską, (Red.) Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2001, ss.166 .

 

188.Ekonomiczne uwarunkowania integracji Polski z Unią Europejską, w: Z.W.Puślecki (Red.), Proces integracji ekonomicznej Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2001, ss.7-20.

 

189.Kształtowanie głównych form współpracy ekonomicznej, w: Z.W.Puślecki (Red.), Proces integracji ekonomicznej Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2001, ss.21-28.

 

190.Wstęp do pracy zbiorowej: Proces integracji ekonomicznej Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2001, ss.5-6.

 

191. Europejska współpraca ekonomiczna w okresie zmian, w: Z. Drozdowicz, (Red.), Pamięć i zapomnienie w Europie przełomu wieków, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, ss. 193-215.

 

192. Integracja ekonomiczna i globalizacja we współczesnej gospodarce światowej, w: Z. Blok (Red.), Społeczne problemy globalizacji, Człowiek i społeczeństwo, Tom XIX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, s. 51-63.

 

193. Możliwości rozwoju polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej w świetle europejskich procesów integracyjnych, “Sprawy Narodowościowe”, Seria nowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, Zeszyt 19, s. 69-76.

 

194. Die Veraenderung im Zustrom deutschen Kapitals nach Polen, in: F. Grucza (Hrsg.), Tausend Jahre Polnisch-Deutsche Beziehungen. Sprache-Literatur-Kultur-Politik, Graf-Punkt, Warszawa 2001, s.976-984.

 

195. Central and Eastern Europe in the Processes of Reginal Integration with the European Union and Globalisation of Contemporary World Economy, in: Z.Drozdowicz (Ed.), Transformation, Adaptations and Integrations in Europe. Global and Local Problems, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 39-51.

 

196. The Integration of the Visegrad Group Countries with the EU in the Conditions of Globalisation, in: The economic transfer between the PGV and the UE, Ed. Eduardo de Sousa Ferreira, Jose Joaquim Gomes Canotilho, Maria de Nazare Esparteiro Barroso, Galileu, Revista de Economia e Direito, Universidade Autonoma de Lisboa – UAL, Lisbon 2001, s..469-482.

 

197. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej wobec procesów integracji europejskiej i globalizacji, w: M.Dobroczyński, (Red.), Europa Wschodnia w obliczu integracji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s.109-116.

 

198. Non-Governmental Organizations and the Liberalization of Global Trade Policy Under GATT/WTO, In: Howard M. Hensel (Edited by), The United States and Europe: Policy Imperative in a Globalizing World, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, England, Burlington, USA 2002, ss. 183-204

 

199.Nowe uwarunkowania rozwoju procesów globalizacji współczesnej gospodarki światowej po 11 września 2001 r. w: J.Rymarczyk, W.Michalczyk, (Red.), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki,tom1 i 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, ss. 185-198.

 

200.Państwa Europy Środkowej i Wschodniej w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, w: M. Dobroczyński (Red.), Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002, ss. 31-46.

 

201.Redukcja międzynarodowych barier handlowych w procesie globalizacji , w: Z. Drozdowicz (Red.), Stary kontynent w nowym tysiącleciu, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, ss. 87-115.

 

202. Zewnętrzne uwarunkowania rynków wschodzących “Emerging Markets” Europy Środkowj i Wschodniej w obliczu zbliżającego się członkostwa w Unii Europejskiej, w: Z. Drozdowicz, (Red.), Przebaczanie-Rozliczanie-Pojednanie. Globalne i lokalne problemy współczesnej Europy, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, ss.21-65.

 

203. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w końcowym etapie przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej, “Humaniora, Biuletyn”, 2002, nr 14, ss. 1-8.

 

204.Współpraca regionalna i transgraniczna Polski z Niemcami w europejskich procesach integracyjnych, w: W. Poczta (Red.), Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań 2002, ss. 59-70.

 

205.The reduction of international trade barriers in trade policy of the EU, in: C. Martin, (Red.), La construction europeenne, Modes de developpement et partenaires, Faculte des Sciences Economiques, l’Universite Matej Bel, Banska Bystrica, Slovaquie 2002, Volume 1 et 2, ss. 382-393.

 

206.Współpraca transgraniczna Polski z Niemcami jako przykład integracji gospodarczej, w: W. Poczta, F. Wysocki, (Red.), Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2002, ss. 107-122.

 

207.Der EU-Beitritt Polens – Chance oder Opfergang fuer die Wirtschaft, “Welttrends. Zeitschrift fuer internationale Politik und vergleichende Studien, Berliner Debatte Wisenschft Verlag, Berlin 2002, Nummer 34, Fruejahr 2002, ss. 52-64.

 

208.The Regionalisation and Globalisation Challenges for the Central and Eastern European Countries, in: Enrique Banus y Beatriz Elio, Editadas por, Actas del VI Congreso “Cultura Europea” , Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, THOMSON, ARANZADI, Pamplona, Elcano, Navarra 2002, ss. 621-628.

 

209.Les pays de l’Europe centrale et orientale (PECO) dans les nouveau contexte europeen, in: Walter Tega, Giuseppe Ferrandi, Maurizio Malaguti et Giorgio Volpe, Sous la direction de, Les Actes du XXVIIIe Congres Internationale de l’Association de Societe de Philosophie de Langue Francais, La Philosophie et la paix, Universita degli Studi di Bologna, Librairie Philosophique J.Vrin, PARIS 2002, ss.729-739.

 

210.Les nouveaux visage du monde contemporaine; prossesus de regionalisation et mondialisation, in: Resumes de XXIX eme Congres de l’Assosiation de Societe de Philosophie de Langue Francais, Avenir de la raison devenir des rationalites, Universite Nice Sophia Antipolis, Nice 2002, s. 54.

 

211.The new Conditions of the Regionalisation and Globalisation Process at the Beginning of the XXI Century, in: Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Conference Proceedings, Honolulu, Hawaii USA 2003 (Abstract).

 

212.The new Conditions of the Regionalisation and Globalisation Process at the Beginning of the XXI Century, in: Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Conference Proceedings, Honolulu, Hawaii USA 2003.

 

 

213.The World Trade Organisation (WTO) in the Face of changes in the Globalisation Process , in: E. Banus (Red.), Abstracts of VII Congreso Cultura Europea, Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, Pamplona, Hiszpania 2002.

 

214.The Reduction of International Trade Barriers in Process of Globalisation, in: Disolving Boundaries: The Nexus Between Comparative Politics and International Relations, ISA’s 2002 Convention Paper Archive, Arizona, USA 2002. http://www.isanet.org/noarchive/puslecki.html .

 

215.Integracja krajów Europy Środkoweji i Wschodniej z Unią Europejską a globalizacja, w: T.Wallas (Red.), Polska w Europie XXI wieku. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2002.

 

216.Die Probleme der Integrationsprozesse der Laender Mittel-und Osteuropas mit der Europaeischen Union, in: C. Trosiak, T. Wallas (Hg.), Die Idee des vereinigten Europa im deutschen und polnischen Perspektive, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań-Słubice 2002.

 

217.Unia Europejska i globalizacja - wzajemne zależności i zmiany, w: J.Rymarczyk (Red.), Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej Tom 1 i Tom 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

 

218.Tożsamość europejska w warunkach globalizacji, w: Z.Drozdowicz (Red.), Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003.

 

219. Zróżnicowanie krajów Europy Środkowej i Wschodniej w procesie integracji z Unią Europejską, w: Z.Drozdowicz (Red.), Oblicza europejskiego pluralizmu, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003.

 

220.Kraje Europy Środkowej i Wschodniej wobec zmian w warunkach rozwoju integracji europejskiej i globalizacji gospodarki światowej, w: T. Wallas (Red.), Europa Środkowa i Wschodnia w procesie globalizacji i integracji, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Słubice 2003.

 

221.Fremde in einer freien Stadt. Deutsche, Polen und Juden in Danzig 1920-1939. Zur Minderheitenforschung in Ostmitteleuropa, (Obcy w wolnym mieście. Niemcy, Polacy i Żydzi w Gdańsku 1920-1939. Przyczynek do badań nad problemem mniejszości w Europie Środkowo-Wschodniej), Bonn, 1999, str. 292,.Recenzja pracy doktorskiej dra Daniela Bogacza w związku z procedurą nostryfikacji stopnia naukowego doktora uzyskanego w Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn 3 maja 2000 r., Poznań, 23 listopad 2002.

 

222.Polityka rządu III Rzeczypospolitej Polskiej wobec osób niepełnosprawnych, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk 2002, s. 229 (z aneksem i bibliografią, str. 271). Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Renaty Gabryszak, Poznań, 27 grudzień 2002.

 

223.Polityka Polski wobec zagranicznych inwestorów w latach 90-tych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk 2002, str. 210. Recenzja pracy doktorskiej mgr Joanny Rosłon-Żmudy, Poznań, 31 maj 2002.

 

224.R e c e n z j a w y d a w n i c z a książki prof. dr hab. Walentego Poczty p.t. “Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z UE dla sektora rolnego” Poznań 2003, ss. 193. , Poznań, czerwiec 2003.

 

225. R e c e n z j a w y d a w n i c z a książki dr Tadeusza Miluskiego p.t. “Poziom życia mieszkańców Rosji w latach 1992-2000. Uwarunkowania ekonomiczne”, Instytut Wschodni, Poznań 2003., Poznań, październik 2003.

 

226. Izby przemysłowo-handlowe jako forma samorządu gospodarczego w Niemczech i w Polsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2003. str.219. Recenzja pracy doktorskiej mgr Sławomira Cyganka, Poznań, październik 2003.

 

227. Polityka prywatyzacji polskich banków ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk 2003, s.229, Poznań, listopad 2003.

 

228.Którędy droga?, “Decydent”Pismo lobbingowe, listopad 2000, s.22-23.

 

229. Trade Conflicts during the Multilateral Negotiations on the International Trade Liberalization, In: Stuart Nagel (Edited by), Policymaking and Prosperity. A Multinational Anthology, Published in the United States of America by Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, Oxford 2003, ss. 79-100.

 

230.Europa Środkowa i Wschodnia w obliczu integracji z Unią Europejską i nowej fali globalizacji gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003 (Artykuł w druku).

 

 

231.Wirtschafts-und Sozialreformen in Polen – Ausgewaehlte Aspekte, część pracy zbiorowej w druku wydawnictwo Potsdam Universitaet, Poczdam,2003.

 

232.Les nouveaux visage du monde contemporaine; prossesus de regionalisation et mondialisation, część pracy zbiorowej oddana do druku de XXIX eme Congres de l’Assosiation de Societe de Philosophie de Langue Francais, Avenir de la raison devenir des rationalites, Universite Nice Sophia Antipolis, Nice 2003.

 

233.The World Trade Organisation (WTO) in the Face of changes in the Globalisation Process , część pracy zbiorowej oddana do druku do publikacji E. Banus (Red.), Acts of the VII Congreso Cultura Europea, Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, Pamplona, Hiszpania 2003.

 

234. Polska i Unia Europejska wobec integracji rolnictwa, część pracy zbiorowej oddana do druku w Wydawnictwie Naukowym INPiD UAM, Poznań 2003.

 

WYBRANE REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

 

235 Współczesny protekcjonizm celny krajów EWG, referat w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Zachodni w Poznaniu, 15-16 listopad 1977.

 

236. Unia celna i wspólna polityka handlowa jako stymulatory rozwoju integracji zachodnioeuropejskiej, referat w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przeez Uniwersytet Łódzki, Bronisławów k/Łodzi, 21-23 październik 1982.

 

237.Wlijanije ekonomiczieskowo krizisa 1974-1975 na intiegraciionnyj miechanizm JeES, referat na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach szkoły letniej dla ekonomistów, Eberswalde, 4-17 wrzesień 1977 r.

 

238. Sowriemiennyj protiekcjonizm kak sriedstwo gosudarstwiennowo regulirowanija wnieszniej targowli promyszlienno razwitych stran, referat w czasie szkoły letniej dla ekonomistów, Primorsko (Bułgaria), 15-19 październik 1977.

 

239.Protiekcjonizm mieżdu triemja centrami sopierniczestwa Ssza, Zapadnoj Jewropoj i Japoniej kak wyrażenije obostrienija protiworieczij w mieżdunarodnom razdielienii truda, referat na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Institut fuer Internationale Politik und Wirtaschaft, Berlin, październik 1979.

 

240. Aktualne problemy rozwoju integracji zachodnioeuropejskiej, wywiad dla Polskiego Radia. Poznań 1979.

 

241. Główne formy stosunków ekonomicznych Polski z krajami rowijającymi się, referat dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź 1980.

 

242. Der Einfluss der strukturellen Veraenderungen in der EWG auf die Entwicklung des Protektionismus, referat na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet w Lipsku, Lipsk ,14-19 wrzesień 1981.

 

243. Wechselbeziehungen zwischen den strukturellen Veraenderungen in der Weltwirtschaft und dem Protektionismus in der Europaeischen Gemeinschaft, referat na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Ośrodek Badań EWG Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk październik 1984.

 

244.Szczególny charakter wewnątrzniemieckiej wymiany handlowej, referat na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet w Pradze, Praga wrzesień 1989 r.

 

245. Die oekonomische Beziehungen zwischen Polen und der Bundesrepublik Deutschland, referat na konferencji naukowej zorganizowanej przez Fritz Erler Akademie, Freudenstadt, lipiec 1990.

 

246. Jednolity Rynek Wewnętrzny a problem rozszerzania Wspólnoty Europejskiej, referat na konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, Sopot 2.12.-3.12. 1991.

 

247.Transformacja gospodarki scentralizowanej w gospodarkę rynkową w krajach Europy Środkowej i Wschodniej i w nowych krajach federalnych Republiki Federalnej Niemiec, referat na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Zachodni w Poznaniu i Bundesinstitut fuer Ostwissenschaftliche und Internationale Studien w Kolonii, Poznań 21-22 maja 1992.

 

248.Konflikty handlowe między Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi w toku Rundy Urugwajskiej GATT, referat na konferencji naukowej zorganizowanej przez INPiD UAM, Jankowice k/Poznania, 4 i 5 grudnia 1992.

 

249. Polityka antydumpingowa Wspólnot Europejskich wobec krajów Europy Srodkowo-Wschodniej, w czasie międzynarodowej konferencji naukowej “Polska i Niemcy w jednoczącej się Europie”,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, INPiD, Jankowice k/Poznania 5-10 marca 1993 r.

 

250. Liberalizm czy ochrona rynku polskiego w okresie transformacji ustrojowej, w czasie konferencji naukowej “Sląsk Opolski. Nadzieje i zagrożenia demokratycznych przemian”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole ,18-19 listopada 1993 r.

 

251. Wspólpraca Polski ze zjednoczonymi Niemcami, w czasie konferencji “Polska i jej nowi sąsiedzi”,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, INPiD,Poznań, styczeń 1994 r.

 

252. Europa integracji a Europa współpracy. Tendencje wzajemnych powiązań po traktacie z Maastricht, w czasie konferencji międzynarodowej “Post-zimnowojenna Europa: Ku jedności czy nowym podziałom?,” Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, grudzień 1994 r.

 

253. Adaptation problems of Middle-Eastern european countries in relation to integration with European Union, w czasie konferencji międzynarodowej, Neuland Mitteleuropa. Ideologiedefizite und Identitaetskrisen, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, maj 1994 r.

 

254. Polsko-niemieckie stosunki ekonomiczne w okresie transformacji systemowej, w czasie konferencji międzynarodowej, “Obcy-sąsiedzi-niechciani partnerzy?”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, INPiD,Poznań, wrzesień 1994 r.

 

255. Liberalismus oder Protektionismus in der Aussenwirtschaftspolitik der Laender Mittel-und Osteuropas in der Zeit des Transformationsprozesses, w czasie konferencji międzynarodowej, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien, Wiedeń , wrzesień 1993 r.

 

256. Jednolity rynek wewnetrzny a problem rozszerzania Wspólnot Europejskich, w czasie międzynarodowej konferencji naukowej ”Polska a rynek wewnętrzny Europejskiej Wspolnoty Gospodarczej”, Uniwersytet Gdański i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Sopot, grudzień 1991 r.

 

257. Transformacjia gospodarki scentralizowanej w gospodarkę rynkową w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej i w nowych krajach federalnych RFN, w czasie konferencji międzynarodowej, Instytut Zachodni, Poznań, maj 1992 r.

 

258. Konflikty handlowe między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi w toku Rundy Urugwajskiej GATT, w czasie konferencji naukowej, “Demokracja czy totalitaryzm?”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Jankowice k/Poznania, grudzień 1992 .

 

259. Ausgewaehlte wirtschaftliche Aspekte des Transformationsprozesses in Polen, w czasie konferencji międzynarodowej, “Transformation in Eastern Europe”, Austrian Political Science Association , Czech Political Science Association, University of Economics, Praga, 17-19 listopada 1994 r.

 

260. Early Stages in Integration of Middle-East Europe Countries with the West, w czasie konferencji międzynarodowej, “Mitteleuropaeische Mythen und Wirklichkeiten. Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleupaeische Studien, Uniwesytet Jagielloński, Kraków, pażdziernik 1995.

 

261.The Conception of European Integration with “many speeds” and the Countries of Middle-East Europe, w czasie konferencji międzynarodowej, “1996 and Beyond: A Constitution for Europe,” South Bank University, Londyn, kwiecień 1996 r.

 

262. Oekonomische Bedingungen und Probleme der Annaeherung Polens an die EU, w czasie międzynarodowego seminarium naukowego “Die Osterweiterung der EG am Beispiel Polens”, Europaeische Universitaet Viadrina, Frankfurt/Oder, kwiecień 1996

 

263. “Terapia szokowa” i problemy prywatyzacji w okresie transformacji systemowej, w czasie konferencji naukowej “Transformacja ustrojowa państw Europy Srodkowo-Wschodniej”, Uniwersytet Warszawaski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, pażdziernik 1995 r.

 

264.Liberalne i antyliberalne tendencje w gospodarce polskiej w okresie transformacji, w czasie konferencji międzyanarodowej “W czasie liberalnej odnowy”, Uniwersytet Warszawski, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaische Studien, Warszawa , maj 1996 r.

 

265. Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej okresu transformacji, w czasie konferencji naukowej “Polska w procesie przeobrażeń ustrojowych”, Uniwersytet Sląski, Katowice, czerwiec 1996 r.

 

266.Polish-German economic relations in the period of transition, w czasie międzynarodowej Potsdam Summer School in Management and Economic, gdzie głównym przedmiotem obrad był temat “East and West in Transition - Approaches to Success”, Poczdam, 24 czerwiec - 5 lipiec 1996 r.

 

267.The role of the currency exchange rate and the banking system under construction of Middle-East European market economy and their adaptation to the European Union, w czasie światowego kongresu naukowego “Memory, History and Critique: European Identity at the Millenium, pod patronatem International Society for the Study of European Idea -ISSEI, Utrecht, sierpień 1996 r.

 

268. Rozwój stosunków ekonomicznych polski z Republiką Federalną Niemiec, referat dla pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.

 

269. Ekonomiczne aspekty stosunków polsko-niemieckich w polowie lat dziewięćdziesiątych, w czasie konferencji międzynarodowej Polska między Niemcami a Rosją, Uniwersytet im Adama Mickiewicza, INPiD, Europaeische Akademie Bocholt (RFN), Poznań, listopad 1996 r.

 

270. Współpraca ekonomiczna Europy Wschodu i Zachodu - szanse i bariery, w czasie konferencji międzynarodowej “Europa Wschodu i Zachodu . Duchowość. Społeczności. Tradycje. “ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, w Poznaniu, Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, Poznań, listopad 1996 r.

 

271. Le developpement de la cooperation regionale et transfrontaliere entre Pologne et Republique Federale d’Allemagne, w czasie konferencji międzynarodowej “L’organisation du developpement territorial dans les pays en transition, Universite Pierre Mendes-France, Institut Universitaire de Technologie, Grenoble, 28-29 maj 1997 r.

 

272. The West European Model of Integration for the Eastern Europe, w czasie konferencji międzynarodowej “The New Europe at the Crossroads” zorganizowanej przez Loyola College, Baltimore in Maryland,USA, w The University College of Ripon & York, St. John York Campus, Wielka Brytania, 3-7 sierpień 1997 r.

 

273. Trade Conflicts during Multilateral Negotiations on International Trade Liberalisation, w czasie XVIIth World Congress, Conflict and Order,International Political Science Association IPSA, Seul, Korea 17-21 sierpień 1997 r.

 

274. Polnisch-deutsche grenznahe Zusammenarbeit im Lichte der perspektivischen Erweiterung der EU nach Osten, w czasie konferencji międzynarodowej, Grenzlandidentitaeten im Zeit-Alter der Eurointegration, Znanstvenoraziskovalni Center Slovenske Akademije Znanosti i Umetnosti, Ljubljana, Słowenia, 25-26 wrzesień 1997 r.

 

275.The role of the currency exchange rate and the banking system under construction of Middle-East European market economy and their adaptation to the European Union, referat na międzynarodowej konferencji naukowej Memory, History and Critique: European Identity at the Millenium, University for Humanist Studies/ International Society for the Study of European Ideas, Utrecht 1998.

 

276.Bariery i strategia rozwoju polskiego rolnictwa w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej, referat wprowadzający w czasie konferencji “Wieś i rolnictwo w procesie integracji z Unią Europejską, Poznań, marzec 1998

 

277. Rolnictwo wobec procesów integracyjnych z Unia Europejską, referat w czasie konferencji “Dostosowania polskiego rolnictwa do UE”, Leszno 14 czerwiec 1998

 

278. Reorientation et changements dans le commerce exterieur des pays de l’Europe centrale et orientale (PECO) dans le nouveau contexte europeene , referat w czasie konferencji międzynarodowej,”Transformation d’economique de Slovaquie et d’autres pays d”Europe centrale”, Bratysława maj 1998

 

279. Towards Market Economy in Poland, referat wygłoszony na międzyanarodowej konferencji naukowej, “Twentieth Century European Narratives: Tradition & Innovation”, Haifa, Izrael 16-26 sierpień 1998

 

280. Zdolności integracyjne polskiego rolnictwa z Unią Europejską, referat w czasie konferencji “Dostosowania Polski do Unii Europejskiej, Kraków wrzesień 1998

 

281. Procesy adaptacyjne polskich banków (przedsiębiorstw kredytowych) do acquis communautaire Unii Europejskiej, referat w czasie konferencji międzynarodowej, “Procesy dostosowywania polskich przedsiębiorstw do acquis communautaire i euromanagement’u Jednolitego Rynku Unii Europejskiej, Kraków, wrzesień 1998

 

282. Die Bundesrepublik Deutschland als neuer Nachbar Polens in den neunziger Jahren, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej, “Erweiterung Europas”, Trydent (Włochy) wrzesień 1998

 

283. Problemy dostosowań Polski do integracji ekonomicznej w ramach Unii Europejskiej, referat wygłoszony w czasie Dni Nauki i Kultury UAM, Poznań październik 1998

 

284. Economic Reorientation of the Countries of East-Central Europe in the 90s, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej, “Mitteleuropaeische Orientierungen in der 90 Jahren”, Poznań, październik 1998

 

285. Droga Polski na Zachód, wywiad dla “Gazety Poznańskiej” w związku z konferencją międzynarodową “Srodkowoeuropejskie orientacje” lat 90-tych,

26. 10.1998

 

286. “Srodkowoeuropejskie orientacje lat 90-tych” wywiad dla radia RMI FM w związku z międzynarodową konferencją naukową, 26.10.1998

 

287. Prowadzenie obrad sesji w czasie konferencji naukowej “Środkowoeuropejskie orientacje lat dziewięćdziesiątych”, Poznań, pażdziernik 1998 r.

 

288. Główne formy współpracy ekonomicznej Polski z Unią Europejską, referat wygłoszony w czasie III międzynarodowych warsztatów “Europa Wschodu i Zachodu” Puszczykowo październik 1998

 

289. Rolnictwo polskie wobec integracji z Unią Euroepjską-wybrane aspekty dostosowań, referat wygłoszony na konferencji naukowej p.t”Perspektywy integracji Polski z Unią Europejską”, Poznań wrzesień 1998

 

290. Stan i perspektywy rozwoju badań naukowych Zakładu Gospodarki Międzynarodowej UAM, referat na konferencję w Kicinie k/Poznania, wrzesień 1998

 

291. Polska między integracją z Unią Europejską a stosunkami z Rosją, głos w dyskusji na międzynarodowej konferencji naukowej, “Zmiany systemowe w Polsce i w Rosji a stosunki międzynarodowe”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, grudzień 1998

 

292. Rolnictwo polskie w procesie dostosowań do Unii Europejskiej, referat na konferencji naukowej p.t.”Wieś i rolnictwo w procesie dostosowań Polski do Unii Europejskiej”, Puszczykowo k/Poznania, 7 maj 1999

 

293. Przewodniczenie obradom sesji w czasie konferencji naukowej “Wieś i rolnictwo w procesie dostosowań Polski do Unii Europejskiej”, Puszczykowo k/Poznania, 7 maj 1999.

 

294. Zasady postępowania antydumpingowego Unii Europejskiej wobec Polski. Przypadek Fabryki Lin w Płocku. Wywiad dla Polskiego Radia, Poznań 13 maj 1999.

 

295. Liberalizm i protekcjonizm handlowy w warunkach globalizacji, komunikat na międzynarodowej konferencji naukowej, p.t.”Konkurencyjność Polski i Rosji w wymiarach globalnych. Stan i perspektywy”, Wydział Zarządzania oraz Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 14-15 maj 1999

 

296. Oekonomische Asymetrien des Integrationsprozesses zwischen dem Westen und dem Osten Europas, referat na międzynarodowej konferencji naukowej The Westernization of Europe/ Die Verwestlichung Europas, Lorand Eoetvoes University/ELTE, Budapeszt, Węgry, 26-27 maj 1999

 

297. Die Reformen im polnischen Bildungssystem angesichts der integrationsprozesse mit der Europaeischen Union. Die besondere Beruecksichtigung des Hochschulwesens, referat na międzynarodowej konferencji naukowej p.t.”Hochschulwesen angesichts zeitgenossischer Herausforderungen”, Berlin, Republika Federalna Niemiec, 4.06-6.06. 1999

 

298. La strategie de la gestion de marketing de la banque dans le processus de la transformation et de l’integration de l’economie polonaise avec l’Union Europeenne, referat na międzynarodową konferencję naukową p.t.”Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej – etnocentryzm czy globalizacja?,Ustroń, Polska, 23-25.09.1999

 

299. Pokonywanie barier w dostosowaniach rolnictwa wielkopolskiego do Unii Europejskiej, referat na konferencji w Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Kościelec k/Koła, 8 czerwiec 1999.

 

300. Problemy dostosowań struktury produkcji i handlu zagranicznego do wymogów Unii Europejskiej, komunikat na konferencji naukowej p.t.”Polski przemysł w obliczu wyzwań członkostwa w Unii Europejskiej”,Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 15 czerwiec 1999 r.

 

301. Europa Środkowa i Wschodnia w obliczu wyzwań integracji z Europą Zachodnią, referat na konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, wrzesień 1999 r.

 

302. Europa Środkowa i Wschodnia wobec zbliżających się perspektyw członkostwa w Unii Europejskiej, referat na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Fundację dla Humanistyki “Humaniora” i Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w Kicinie, październik 1999 r.

 

303. Przewodniczenie obradom sesji w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przez Fundację dla Humanistyki “Humaniora” w Kicinie, październik 1999.

 

304. Herausforderungen des Integrationsprozesses fuer die Laender Mittel-und Osteuropas, referat na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Pradze, (Republika Czeska), listopad 1999.

 

305. Rola kapitału niemieckiego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, referat wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Germanistów, Warszawa kwiecień 2000.

 

306. Lobbying w procesie dostosowań rolnictwa polskiego do Unii Europejskiej, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Integracji Europejskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, maj 2000.

 

307. Reorientacje strukturalne handlu zagranicznego krajów Europy Środkowej i Wschodniej, referat wygłoszony na konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, maj 2000.

 

308. Usuwanie barier w handlu międzynarodowym integrującej się Europy a presje protekcjonistyczne, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Fundację dla Humanistyki “Humaniora” w Słubicach, czerwiec 2000.

 

309. Przewodniczenie obradom sesji w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przez Fundację dla Humanistyki “Humaniora” w Słubicach, czerwiec 2000.

 

 

310. The Regional Integration and Globalisation of Contemporary World Economy referat wygłoszony na XVIII World Congress of the International Political Science Association, Quebec, Kanada 1-5 August 2000.

 

311.The Central and Eastern European Countries betweeen Integration with European Union and Globalization of the Processes of Economic Development, referat wygłoszony na 7th Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI) 14-18 August 2000, University of Bergen, Norway (Norwegia).

 

312. Le developpement de la cooperation economique entre les Pays du Group de Visegrad (PGV) et l’Union Europeenne dans les annes quatre vingt dix, referat na 6eme Conference Internationale du Reseau PGV, Iasi, Rumunia 21-24 septembre 2000.

 

313. The Regionalisation and Globalisation Challenges for the Central and Eastern Europoean Coutries, referat wygłoszony na VI Congresso Cultura Europea 25-28 octubre 2000 Universidad de Navarra, Pamplona 2000. (Hiszpania).

 

314. Integracja z Unią Europejską i globalizacja procesów rozwoju ekonomicznego krajów Europy Środkowej i Wschodniej referat wygłoszony na konferencji naukowej zorganizowanej przez Fundację dla Humanistyki “Humaniora” i WSZiB w Kicinie k/Poznania, październik 2000.

 

315. Przewodniczenie obradom sesji w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przez Fundację dla Humanistyki “Humaniora” i WSZiB w Kicinie k/Poznania, październik 2000.

 

 

316. Integracja ekonomiczna i globalizacja we współczesnej gospodarce światowej – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Collegium Polonicum UAM w Słubicach, luty 2001.

 

317. Przewodniczenie obradom sesji w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przez Collegium Polonicum UAM w Słubicach, luty 2001.

 

318. Central and Eastern Europe, the EU and Globalisation, - referat wygłoszony na 42 Annual Convention of the International Studies Assotiation, International Relations and the New Inequality. Power , Wealth, and Transformation of the Global Society at the Beginning of the Twenty-First Century, Chicago, Illinois, USA, February 20-24, 2001.

 

319. Rolnictwo polskie w kategoriach zagrożeń i szans dla Unii Europejskiej referat wygłoszony w czasie debaty okrągłego stołu w Centrum Kultury Polskiej Berlinie w marcu 2001.

 

320. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w procesach integracji i globalizacji współczesnej gospodarki światowej – referat wygłoszony na konferencji naukowej p.t. “Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej” zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w dniach 17-18 maja 2001.

 

321. Szanse i zagrożenia rolnictwa w procesie integracji gospodarki polskiej z Unią Europejską – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Poczdamie w maju 2001.

 

322. Non-Governmental Organisations (NGO) Towards the Liberalisation Tendencies in Global Trade Policy of the GATT/WTO – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej CISS/ISA, Heidelberg, Germany, June 25-26, 2001

 

323.Nowe uwarunkowania rozwoju procesów globalizacji współczesnej gospodarki światowej po 11 września 2001 r., referat na konferencji naukowej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, maj 2002.

 

324.Zewnętrzne uwarunkowania rynków wschodzących “Emerging Markets” Europy Środkowj i Wschodniej w obliczu zbliżającego się członkostwa w Unii Europejskiej, referat na konferencji naukowej Centrum Badań Interdyscyplinarnych Fundacji Humaniora, Poznań-Kicin, czerwiec 2002.

 

325. Przewodniczenie obradom sesji w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przez Centrum Badań Interdyscyplinarnych Fundacji Humaniora, Poznań-Kicin, czerwiec 2002.

 

326.Współpraca regionalna i transgraniczna Polski z Niemcami w europejskich procesach integracyjnych, referat na konferencji naukowej w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, czerwiec 2002.

 

327. Przewodniczenie obradom sesji w czasie konferencji naukowej w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, czerwiec 2002

 

328.The reduction of international trade barriers in trade policy of the EU, referat na międzynarodowej konferencji naukowej Reseau du PGV w Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, Słowacja, wrzesień 2002.

 

329.Les nouveaux visage du monde contemporaine; prossesus de regionalisation et mondialisation, referat na XXIX Międzynarodowym Kongresie Naukowym l’ASPLF w Nicei, (Francja) sierpień/wrzesień 2002.

 

330.The Integration and Globalisation Challenges for the Central and Eastern European Countries at the Beginning of the XXI Century, referat na Fourth International CISS/ISA Conference, Brugge, Belgia, lipiec 2002.

 

331. Problemy dostosowawcze Polski do Unii Europejskiej, referat na konferencji naukowej Centrum Integracji Europejskiej, UAM, Poznań, listopad 2002.

 

332.The Reduction of International Trade Barriers in Process of Globalisation, referat na 43rd Annual ISA Convention, New Orleans, LA, USA, marzec 2002.

 

333.Tożsamość europejska w warunkach globalizacji, referat na międzynarodowej konferencji naukowej, Centrum Badań Interdyscyplinarnych Fundacji Humaniora, Poznań-Ciążeń, październik 2002.

 

334. Przewodniczenie obradom sesji w czasie konferencji naukowej Centrum Badań Interdyscyplinarnych Fundacji Humaniora, Poznań-Ciążeń, październik 2002.

 

335. The World Trade Organisation (WTO) in the Face of changes in the Globalisation Process , referat na VII Congreso Cultura Europea, Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, Pamplona, Hiszpania, październik 2002.

 

336. Przewodniczenie obradom sesji w czasie VII Congreso Cultura Europea, Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, Pamplona, Hiszpania, październik 2002.

 

337.Kraje Europy Środkowej i Wschodniej wobec zmian w warunkach rozwoju integracji europejskiej i globalizacji gospodarki światowej, referat na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Słubice, luty 2002.

 

338.Problemy dostosowań krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej, referat na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej prze Stację Polską Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Austria, styczeń 2002.

 

339.Problemy dostosowań polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej, głos w dyskusji w czasie Forum Europejskiego z udziałem Prezydenta RP, Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 18 luty 2002.

 

340.Polski lobbying w Unii Europejskiej, głos w dyskusji w czasie spotkania z polskimi członkami Konwentu Europejskiego w Sali Białej Urzędu Miejskiego w Poznaniu, Poznań czerwiec 2002.

 

341.Rola informacji w procesie dostosowań Polski do Unii Europejskiej, głos w dyskusji w czasie spotkania na temat aktualnych problemów integracji Polski z Unią Europejską zorganizowanego przez Busines Center Club w Hotelu Trawiński w Poznaniu, Poznań lipiec 2002.

 

342.Problemy zakupu ziemi w Polsce przez cudzoziemców, głos w dyskusji w czasie seminarium zorganizowanym prze Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w Pałacyku MSZ przy ul. Foksal w Warszawie, Warszawa marzec 2002.

 

343.Polskie dostosowania do Unii Europejskiej w sferze handlu zagranicznego, głos w dyskusji w czasie konferencji i Walnego Zjazdu Polish European Community Studies Association (PECSA) w Warszawie, Warszawa maj 2002.

 

 

344. Integracja europejska w obliczu nowych uwarunkowań rozwojowych w świecie, referat na konferencję naukową zorganizowaną przez Pracownię Samorządu Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań, grudzień 2001.

345. Głos w dyskusji na konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań grudzień 2000.

346. Problemy rozwoju polsko-niemieckich stosunków ekonomicznych, referat na spotkaniu Koła Młodych Unii Wolności, Poznań czerwiec 1996.

347.Głos w dyskusji na konferencji naukowej dotyczącej integracji europejskiej w Universita degli Studi di Pavia, Pavia, Włochy, marzec 1995.(w języku francuskim)

348.Głos w dyskusji na konferencji naukowej dotyczącej bankowości elektronicznej, zorganizowanej przez CARIPLO –Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Mediolan, Włochy, czerwiec 1995.(w języku włoskim).

349.Wywiad opublikowany w “Głosie Wielkopolskim” na temat skutków ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie z 11 września 2001 r. “Głos Wielkpolski” z 13 września 2001 r.

350. Głos w dyskusji na temat integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską w czasie otwarcia Forum Europejskiego na Zamku Królewkim w Warszawie, Warszawa 18 luty 2002

351.Wywiad dla Telewizji Polskiej na temat integracji polski z Unią Europejską w czasie otwarcia Forum Europejskiego na Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 18 luty 2002.

352. Problemy prywatyzacji w czasie transformacji ustrojowej, komunikat naukowy na konferencji naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, październik 1995.

353.Proces integracji z Unią Europejską i globalizacji krajów Europy Środkowej i Wschodniej, referat połączony z dyskusją na spotkaniu Koła Młodzieży, Poznań grudzień 2002.

 

354.Przewodniczenie obradom sesji w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przez INPiD w Słubicach, luty 2003.

 

355.Przewodniczenie obradom sesji w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przez Centrum Badań Interdyscyplinarnych Fundacji “Humaniora”, Obrzycko czerwiec 2003.

 

356.Polska-UniaEuropejska-Globalizacja, referat połączony z dyskusją na seminarium naukowym zorganizowanym przez Polski Salon Artystyczny w San Diego (PSASD), San Diego, USA, styczeń 2003.

 

357.The new Conditions of the Regionalisation and Globalisation Process at the Beginning of the XXI Century, referat na Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii USA, styczeń 2003.

 

358.Kraje Europy Środkowej i Wschodniej wobec zmian w warunkach rozwoju integracji europejskiej i globalizacji gospodarki światowej, referat na międzynarodowej konferencji naukowej an temat “Dylematy integracji europejskiej i globalizacji, Słubice, luty 2003.

 

359.Polska wobec integracji europejskiej i globalizacji współczesnej gospodarki swiatowej, referat na konferencję naukową w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kwiecień 2003.

 

360.Unia Europejska i globalizacja - wzajemne zależności i zmiany, referat na konferencję naukową “Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej” w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, maj 2003.

 

361. Dostosowania polskich usług bankowych do gospodarki rynkowej, referat na konferencji naukowej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pażdziernik 2000.

 

362.Zróżnicowanie krajów Europy Środkowej i Wschodniej w procesie integracji z Unią Europejską, referat na konferencję naukową p.t.”Oblicza europejskiego pluralizmu”, Obrzycko, czerwiec 2003.

 

363.Przewodniczenie obradom sesji w czasie konferencji naukowej p.t.”Oblicza europejskiego pluralizmu”, Obrzycko, czerwiec 2003.

 

364.Ekonomiczne problemy integracji Polski z Unią Europejską i gospodarką światową, wystąpienie w języku angielskim na spotkaniu z grupą przedstawicieli różnych instytucji amerkańskich zorganizowanym w Małej Auli UAM przez Władze Rektorskie UAM, Poznań, czerwiec 2003.

 

365.Problemy dostosowań polskiego rolnictwa do Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, referat w języku niemieckim połączony z dyskusją w czasie spotkania z grupą rolników niemieckich z Dolnej Saksonii w sali wykładowej Hotelu Trawiński, Poznań, czerwiec 2003.

 

366.Dostosowania polskich usług energetycznych do polityki energetycznej Unii Europejskiej, wystąpienie w czasie udziału w dyskusyjnym programie telewizyjnym Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, Poznań, marzec 2003.

 

367. Ekonomiczne aspekty dostosowań Polski do Unii Europejskiej, referat na spotkaniu przedstawicieli różnych ruchów politycznych w Pile, luty 2003.

 

368. Wywiad dla Telewizji Lokalnej na temat dostowań Polski do Unii Europejskiej w czasie spotkania przedstawicieli różnych ruchów politycznych w Pile, luty 2003.

 

369. Wywiad dla Telewizji Polskiej na temat problemów integracyjnych Polski w czasie konferencji Centrum Integracji Europejskiej, Poznań, listopad 2002 r.

 

370.Wirtschafts-und Sozialreformen in Polen – Ausgewaehlte Aspekte, referat na konferencję naukową w Potsdam Universitaet, Poczdam, maj 2003.

 

371.The Challenges for the Central and Eastern European Countries in the Process of European Integration and Globalization within WTO, abstract of the paper for the International Conference of the Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of International Relations, Lviv, June 3, 2003.

 

372.Innowacyjna rola wyższej edukacji ekonomicznej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, abstrakt referatu na międzynarodową konferencję naukową w Svishtov Bułgaria, wrzesień 2003.

 

373.Polska i Unia Europejska wobec integracji rolnictwa, referat na seminarium naukowym Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ciążeń, wrzesień 2003.

 

Zna w mowie i piśmie następujące języki obce: francuski, niemiecki, angielski, włoski, rosyjski.

 

Odznaczenia i nagrody:

-Srebrny Krzyż Zasługi,

-Złoty Medal One Thousand Great Intellectuals IBC-Cambridge, England;

-Złoty Medal-The Who,s Who Award for Achievement, 2002, International Biographical Centre, Cambridge, England;.

-Srebrny Medal – 21 st Century Award for Achievement MM-MMC 2000-2100, International Biographical Centre, Cambridge, England;

-IBC Worldwide Honours List in Appreciation of Outstanding Contribution to Economic Science;

-Biographical record in International Who’s Who of Professionals, The Ultimate Professional Directory-2001-2002, Jacksonville, North Carolina, USA;

-Biographical record in Marquis Who’s Who in the World, 21st Century Edition, The Chronicls of Human Achievement, 19th Edition-2002, , New Providence, New Jersey, USA;

-Biographical record in Marquis Who’s Who in Science and Engineering, 21st Century Edition, The Chronicls of Human Achievement, 7th Edition, 2003-2004, New Providence, New Jersey, USA;

-Biographical record of International Association of Business Leaders, New Bern, NC, USA;

-Biographical record in Who’s Who in Poland, 2003, Switzerland;

-Biographical record in Who’s Who in Poland, 2001, Warsaw, Poland;

-Biographical record in Encyklopedia Actus Purus, 2000-2002, Poznań, Poland;

-Outstanding Professional Award for Achievement in the field of Economic Science, ABI-USA, 2002;

-Liftime Deputy of Governor, Inauguration 2002,ABI-USA;

-Złoty Medal-Leading Intelectuals of the World, United States of America, 2003;

-Złoty Medal-Living Legends-International Biographical Centre, Cambridge, England;

-Złoty Medal – International Man of the Year 2003 in recognition of the services to education and science – International Biographical Centre, Cambridge, England;

-Złoty Medal-Exellentia, International Order of Merit-IBC, Cambridge, England;

-Złoty Medal Man of the Year-2003-Honoring Community Service and Professional Achievement, USA;

-Nagrody Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

-Za wybitne osiągnięcia naukowe certyfikat i wpis- nota biograficzna w Złotej Księdze Nauki Polskiej 2000. Naukowcy przełomu wieków,

-Biografia w Współcześni uczeni polscy – słownik biograficzny,

-Biografia w Kto jest kim w Polsce 2001.

 

Żona Jolanta – lekarz medycyny, ginekolog- położnik, synowie: Damian – doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, Łukasz- student międzynarodowych stosunków gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Mateusz – student medycyny Akademii Medycznej w Poznaniu.

 

 

 

Poznań, dnia 31.10.2003 r. Zdzisław W. Puślecki