Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów


ZBIGNIEW JANKU

Rozmiar: 19396 bajtów

Urodzony 5 kwietnia 1945 r. w Nowym Targu, zamieszkały w Poznaniu, studia prawnicze ukończone na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 1968 roku.

Od 1968 r zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu /od 1968 r.- asystent, od 1970 r. - starszy asystent, od 1975 r. - adiunkt, od 1989 r. - docent, od 1992 r. profesor nadzwyczajny, nadal. Nadto od 1993 r. profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Poza tym równoległa praca w praktyce prawniczej, w charakterze radcy prawnego, w latach 1991 - 1997.

Praca doktorska, na temat: Pozycja rad narodowych i naczelników miast stopnia podstawowego, obroniona w 1975 r., nagrodzona w konkursie "Państwa i Prawa" oraz nagrodą indywidualną III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Rozprawa habilitacyjna, na temat: Terenowe organy administracji państwowej o kompetencji szczególnej / model prawny i racjonalizacyjny /, obroniona w 1988 roku.

Nagrody za działalność naukową: 3 nagrody ministra: dwie indywidualne oraz jedna zespołowa II stopnia. Nadto 3 nagrody Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz dwie nagrody wojewódzkie.

 Pełnione funkcje /ważniejsze/: od 2000 r. - kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Podyplomowego Studium Administracji przy Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1990 ? 1997, od 1994 r. kierownik Katedry Prawa Administracyjnego w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości - nadto w latach 1994 - 1996 prorektor tej uczelni, a w latach 1996 - 1999 oraz w 2001 r. jej rektor, wreszcie od 1999r. dyrektor Instytutu Samorządu Terytorialnego /jednostki naukowo-badawczej utworzonej przy tej uczelni/.

 Główne zainteresowania naukowe: początkowo procedury administracyjne, problematyka prawna podziałów terytorialnych specjalnych oraz organów administracji państwowej specjalnej. Następnie, na przestrzeni wielu ostatnich lat, prawne zagadnienia organizacji i funkcjonowania zarządu lokalnego, a w szczególności terenowych organów administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego,

W ostatnim czasie - wolność zrzeszania się, ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego tzw. nowych ruchów religijnych, kultów i sekt.

Autorstwo ponad 130 prac naukowych, z których 74 zostały opublikowane, w tym 3 pozycje książkowe samodzielne, pozostałe to fragmenty prac zbiorowych, artykuły i glosy/, 4 pozycje w językach obcych, kilkakrotne pełnienie funkcji redaktora lub współredaktora naukowego prac zbiorowych/.

Członkostwo w redakcjach 3 wydawnictw naukowych.

Udział w pracach licznych zespołów naukowych, jak np. sekcja poznańska Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN. Organizator, współorganizator, sekretarz naukowy, uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Członkostwo w organizacjach naukowych: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenie Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie ?Centrum Badań Interdyscyplinarnych?.