Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów


ZBIGNIEW JANKU

Rozmiar: 19396 bajtów
 • Niektóre zagadnienia wyłączenia pracownika i organu według kodeksu postępowania administracyjnego, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 1970 r. nr 2
  s. 119 - 127.
 • Zakres działania MRN miast nie stanowiących powiatu. "Gospodarka i Administracja Terenowa" 1971 nr 1 s. 36 - 41.
 • Funkcjonowanie rad narodowych w rejonach uprzemysławianych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego" 1972 r. nr 4 s.159 - 160.
 • Prawo a sprawność administracji państwowej, "Organizacja Metody Technika" 1973 nr 6 s.31 - 32.
 • Charakter prawny i rola miejsko-gminnych rad narodowych. W; Gminne rady narodowe
  i naczelnicy gmin, Poznań 1974, s. 122 - 135, praca zbiorowa pod red. F. Siemieńskiego, wyd. PTPN.
 • Miejskie rady narodowe w wybranych europejskich państwach socjalistycznych,
  Wyd. IPiP PAN "Problemy Rad Narodowych" 1974, nr 29 s. 133 - 163.
 • Pozycja i funkcjonowanie rad narodowych wspólnych dla miasta i gminy, Wyd. IPiP PAN "Problemy Rad Narodowych" 1979 nr 33 s.45 - 98.
 • Pozycja rad narodowych i terenowych organów administracji stopnia wojewódzkiego; Pozycja rad narodowych i terenowych organów administracji stopnia podstawowego działających w jednostkach typu miejskiego. W: Rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej po reformach, Warszawa - Poznań 1976 s. 87 - 108, praca zbiorowa pod red. Z. Leońskiego, wyd. PTPN.
 • Społeczno- polityczny model gminy, Wyd. IPiP PAN "Problemy Rad Narodowych" 1977 nr 37 s. 85 - 115.
 • Gmina /miasto i gmina/ jako jednostka podstawowa, Wyd. IPiP PAN "Problemy Rad Narodowych" 1978 nr 41 s.11-42.
 • Pozycja prawna rad narodowych i naczelników miast stopnia podstawowego. Wyd. IPiP PAN "Problemy Rad Narodowych" 1979 nr 45 s.5-70.
 • Wpływ władz gminy na rozwój kompleksowy w warunkach tworzenia przemysłu.
  Wyd. IPiP PAN "Pr
  oblemy Rad Narodowych" 1979 nr 46 s.179-181.
 • Komentarz do ustawy o radach narodowych. Poznań 1980 r., praca zbiorowa
  pod red. Z. Leońskiego, autorstwo komentarza do 4 rozdziałów ustawy, ss. 30-36, 86-103, 150 - 206. Wyd. UAM.
 • Problemy kompleksowego rozwoju gmin oraz miast i gmin / na podstawie badań empirycznych Wyd. IPiP PAN "Problemy Rad Narodowych" 1980 nr 47 s.37-71.
 • Funkcjonowanie administracji województwa konińskiego na tle podziałów terytorialnych dla celów specjalnych, Konin 1980, opracowanie monograficzne, s. 63. Wyd. UW.
 • Funkcjonowanie gminnych organów władzy i administracji w rejonie uprzemysłowionym, "Zeszyty Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych", PAN Warszawa 1980 nr 73
  s. 106 - 131.
 • Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji z 1980 r. Poznań 1981 s.70 /współautorstwo/.Wyd. Min. AGTiOŚr.
 • Co należy zmienić w systemie rad narodowych, "Rada Narodowa. Administracja. Gospodarka" 1981 nr 2 s.6.
 • Udział gminnych organów władzy i administracji państwowej w kształtowaniu społeczno-ekonomicznego rozwoju terenu. W: Rozwój infrastruktury społeczno-ekonomicznej
  w rejonie uprzemysławianym, PWN Warszawa 1981, praca zbiorowa
  pod red. W. Łączkowskiego, s. 63-81.
 • Podziały terytorialne dla celów specjalnych a kompetencje terenowych organów władzyi administracji państwowej, Wyd. IPiP PAN "Problemy Rad Narodowych" 1981 nr 50
  s.163-200.
 • Obowiązki członka kolegium /uwagi na tle zmiany niektórych przepisów prawa
  o wykroczeniach/, "Zagadnienia Wykroczeń" 1982, nr 4-5 s.24 - 29.
 • S. Zawadzki, J.Chwistek, Rady Narodowe w PRL, Warszawa 1981, s. 378. Recenzja
  w: "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1982, nr 3 s. 338-341.
 • Uprawnienia członka kolegium do spraw wykroczeń, "Zagadnienia wykroczeń" 1982 nr 6 s.26-31.
 • Funkcje planistyczne gminnych organów władzy i administracji państwowej, "Region Białostocki", t. VII cz. II Białystok 1983 s.176 - 199. Wyd. PTE.
 • R. Sudziński, Organizacja i funkcjonowanie rad narodowych w województwie pomorskim 1945 - 1950, Studia historyczno-prawne. Warszawa - Poznań - Toruń 1981 s. 168. Recenzja w: Zapiski Historyczne PAN Poznań 1983 t. XLVIII z.1-2 s. 299-301.
 • Terytorialna organizacja administracji państwowej w świetle przepisów ustawy
  z dnia 20 lipca 1983 r. W: Wybrane zagadnienia z ustawy z 20 VII 1983 r. o systemie rad narodowych. Poznań 1983. s. 23-32, wyd. TNOiK.
 • Podział terytorialny państwa i prawne instrumenty integracji jednostek terytorialnych,
  W: Wybrane zagadnienia ustawy z 20 VII 1983 r. o systemie rad narodowych, Poznań1983. s.23-31 wyd. TNOiK.
 • Publiczne korzystanie z określonych terenów / na przykładzie dróg publicznych/; Administracyjnoprawna regulacja działań administracji w stanach szczególnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. W: Wybrane zagadnienia z zakresu materialnego prawa administracyjnego. Poznań 1983 r., s. 105-131, 209-238, praca zbiorowa pod red. Z. Leońskiego, R. Hausera, Z.Janku. wyd. MODKAP
 • Podział terytorialny państwa i terytorialna organizacja rad narodowych W: Organizacja
  i funkcjonowanie rad narodowych, s.33-44. Poznań 1984, wyd. TNOi
  K.
 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 XI 1982 r. II S.A. 1474/82, W: Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych, Warszawa 1984, Z.6 s.329-332.
 • Rada Narodowa / jej organy i radni/ a terenowy organ administracji państwowej,
  W: Organizacja i funkcjonowanie rad narodowych, samorządu mieszkańców, administracji terenowej, Poznań 1985, wyd. TNOiK, s.49-58.
 • Środki oddziaływania radnego na terenową administrację, W: Poradnik radnego, Warszawa 1985 s. 34-82.wyd. SDEpoka.
 • Skład orzekający, oskarżyciel publiczny, obrońca - układ wzajemnych stosunków w świetle prawa i praktyki, "Zagadnienia Wykroczeń" 1985 nr 3 s.69 - 74.
 • Organizacja i funkcjonowanie rad narodowych i administracji terenowej, "Państwo i Prawo" 1985 nr 7-8 s. 177-179.
 • Analiza i ocena prawnych podstaw sprawowania władzy przez naczelnika gminy, W: System funkcjonowania gminy jako instytucji sterującej rozwojem społeczno-gospodarczym regionu, "Zeszyty Problemowe Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu", Poznań 1985 nr 2 s. 5-21.
 • Prawne formy działania administracji. Akt administracyjny. Sankcje administracyjno-karne. Publiczne korzystanie z określonych terenów. Administracyjno-prawna regulacja działań administracji w stanach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. W: Zarys prawa administracyjnego. Poznań - Warszawa 1985, s. 126-137, 161-175, 199-215, 283-298, 350-366, praca zbiorowa pod red. Z. Leońskiego. PWN.
 • Formy i metody działania terenowych organów administracji państwowej. W: Formy aktywności terenowych organów administracji państwowej, Poznań 1986, opracowanie zbiorowe,s.5-15. Wyd. TNOiK.
 • Administracja komunikacji, Warszawa 1986, monografia, 52.Wyd. IOZiDK.
 • Komentarz do ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, Poznań 1986, s. 171-216, 331-374, praca zbiorowa pod red. Z. Leońskiego /komentarz do rozdziałów 7 i 12 ustawy/. Wyd. MODKAP.
 • Pozycja gminnych organów władzy i administracji państwowej w terenowym aparacie zarządzania w rejonie uprzemysławianym. "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych" KBRU PAN nr 79, Warszawa 1986 s. 163-203.
 • Terenowe organy administracji państwowej o kompetencji szczególnej /Model prawny
  i racjonalizacyjny/. Wyd. IPiP PAN "Problemy Rad Narodowych" 1988 nr 72 s. 251. Monografia.
 • Prawa i obowiązki radnego w świetle przepisów znowelizowanej ustawy
  z 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych, Kalisz 1988, s. 42. Monografia wyd. UW.
 • Struktura i powiązania administracji terenowej w systemie rad narodowych / z punktu widzenia prac nad nową konstytucją/. W: Konstytucyjna regulacja systemu władzy lokalnej, "Studia Konstytucyjne" t.4, Warszawa 1989 s. 92-129, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W sprawie reformy ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, "Zagadnienia Wykroczeń" 1989 r. nr 4-5 s. 71-74.
 • Z rozważań nad reformą prawa wyborczego do kolegiów do spraw wykroczeń, "Zagadnienia Wykroczeń" 1989 r. nr 6.
 • Samorząd terytorialny jako forma zarządu lokalnego, w: Aktualne problemy kształtowania państwa prawa. Charków 1990 r. s. 105-108, Wyd. Instytutu Prawa
  w Charkowie.
 • Przenikanie państwa do samorządu terytorialnego w okresie międzywojennym
  i po wyzwoleniu, "Kronika Wielkopolski" 1991 r. Nr 3, s. 100 -113.
 • Samorząd terytorialny w Rzeczypospolitej Polskiej 1990, "Kronika Wielkopolski" Nr 3, Warszawa-Poznań 1991 r. s. 114-126.
 • Podziały terytorialne specjalne na tle zasadniczego podziału terytorialnego Polski /stan aktualny, uwagi krytyczne/, w: Regionalizacja i regiony w Europie, oczekiwania -nadzieje- perspektywy polskie. Wyd. Krajowy Instytut Badań Samorządowych, 1991 r.
 • Regionalne izby obrachunkowe ogniwem systemu nadzoru nad działalnością komunalną, Biuletyn Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, 1993 r. nr 1, s.3-5.
 • Charakter prawny opinii wydawanych przez składy orzekające regionalnych izb obrachunkowych / w nawiązaniu do zakresu stosowania art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym/, "Finanse komunalne" Warszawa 1994 r. nr 2 s.10-14.
 • Samospravne referendum v polskem pravu, w: Soucasnost a perspektivy mistni spravy. Artykuł, Acta Universitatis Brunensis Iuridica No 170,Masarykova universyteta, Brno 1996 r. s. 51-58.
 • Przedmiotowy zakres referendum gminnego, artykuł w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnoza i perspektywy, St.Dolata /red./, Opole 1997 s. 69-79.
  Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 • Administracyjnoprawna regulacja działań administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia, w.: Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona jednostki, Poznań 1998, s. 145- 150.
 • Obecni poradkove predpisy w Polsku, w: K normotvorne pravomoci obci, Acta Universitatis Brunensis, Iuridica No 198, Brno 1998 s.53-58.
 • Organy gminy - próba dotychczasowych osiągnięć w zakresie regulacji prawnej ich statusu, w: St. Dolata /red./, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, t. I, Opole 1998 s. 109 - 116. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 • Organy samorządu terytorialnego a organy administracji rządowej, w: Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji, Poznań 1999 s. 133- 141, Wyd. TERRA Poznań.
 • Die Staatlichen und nicht staatlichen Hochschulen - Bedurfnis und Moglichkeiten
  der Zusammenarbeit, w: Z. Droadowicz, K. Glass /red./ Hochschulwesen Angesichte Zietgenossischer Herausforderungen, Wien - Poznań 1999, s.241-245,
 • Wielka Encyklopedia Prawa, E. Smoktunowicz /red./, Warszawa 2000 r. wyd. "Prawo
  i Praktyka Gospodarcza" w Białymstoku, grupa haseł.
 • Władze gminy, powiatu, województwa.,w: Administracja publiczna u progu XXI wieku, Przemyśl 2000, s. 214-224, wyd. WSz.AiZ w Przemyślu.
 • Referendum gminne - zagadnienia wybrane, Zeszyty Naukowe WSZiB w Poznaniu, nr 1/9, Poznań 2000, s.83-103.
 • Administracyjnoprawna regulacja korzystania z rzeczy powszechnego użytku, na przykładzie dróg publicznych, w: Z. Leoński /red./, Węzłowe problemy materialnego prawa administracyjnego, cz.II Poznań 2000, s. 7-35.
 • Status prawny cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej /wybrane zagadnienia administracyjnoprawne/, w: Z.Drozdowicz, W.Puślecki /red./, Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Poznań 2000, s. 263 -274.
 • Nowy tryb kształcenia prawników, "Humaniora" Biuletyn nr 12, Poznań 2000, s. 43-46.
 • Podmioty administracji samorządowej uprawnione do decydowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w: St. Dolata /red./ Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, Opole 2000 r. tom I s.213-222,
 • wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 • Nadzór nad samorządem powiatowym, w: Powiat / z teorii, kompetencje, komentarz/, fragment pracy zbiorowej pod red. J. Bocia, Kolonia Limited 2001, str. 182 "196.
 • Referendum lokalne - rozważania nad nową regulacją prawną, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Wyd. UJ, Kraków 2001, str. 251-259.
 • Prawo administracyjne a człowiek i ochrona środowiska, w: E.Ura /red./, Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2001, str. 149 -158.
 • Kryteria nadzoru nad samorządem terytorialnym, "Zeszyty Naukowe Instytutu Samorządu terytorialnego" nr 1, WSZiB, Poznań 2001, s. 253-266.
 • Wolność zrzeszania się / wybrane zagadnienia/ w: E. Ura /red./, Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2002 r. s.181 "192.
 • Aktualne kierunki przekształceń prawa zarządu lokalnego, w: J. Łukasiewicz /red./ Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Rzeszów 2002 r. s. 237-254.
 • Kilka refleksji na tle projektu ustawy o finansowaniu nauki, "Humaniora" Biuletyn 2003 r. Nr 15 s. 14-17.
 • Administracyjnoprawna ingerencja w realizację zasady wolności sumienia i wyznania jednostki / zagadnienia wybrane/, w: J. Filipek /red./, Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała 2003 r. s. 263-273, wyd. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.
 • Prawo a sekty, kulty i nowe ruchy religijne /studium analityczno-prawne/, w: Z. Drozdowicz /red./ Oblicza europejskiego pluralizmu, Poznań 2003 r. s. 295-309, wyd. Fundacji Humaniora. /artykuł w ramach grantu KBN nr 5 HO1A 006 21/.