Rozmiar: 8260 bajtów Rozmiar: 19878 bajtów


ZBIGNIEW DROZDOWICZ

Rozmiar: 19396 bajtów

Urodzony: 30 kwietnia 1948 roku

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym ukończone w 1972 roku

Pracownik naukowo-dydaktyczne w Instytucie Filozofii UAM /od 1973 roku/

Stopnie i tytuł naukowy: doktora - w 1976; doktora habilitowanego - w 1987 roku; tytuł profesora - w 1994 roku

Osiągnięcia naukowe po uzyskaniu tytułu profesora

1. Osiągnięcia badawcze:

badania nad:

 • nowożytną myślą filozoficzno-społeczną, w szczególności francuską
 • kultami, sektami i nowymi ruchami religijnymi
 • współczesnymi problemami szkolnictwa wyższego;

Zobacz: publikacje na ten temat w załączonym wykazie

2. Udział z referatem w konferencjach naukowych:
 • 14 zagranicznych /m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Czechach, na Węgrzech i Ukrainie/
 • ponad 30 ogólnopolskich
3. Kierowanie projektami badawczymi:
 • finansowanymi przez KBN: w l. 1999 - 2001 projektem p.n. Sekty religijne w nowożytnej Europie; od 2002 roku projektem p.n. Kulty, sekty, nowe ruchy religijne wyzwaniem współczesności
 • finansowanym przez Rektora UAM /tzw. grant uczelniany/: w roku 1997 projektem p.n. Liberalne wyzwania
 • finansowanym przez Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej i Zarządzania w Poznaniu: w 2002 roku projektem p.n. Główne nurty w nowożytnej myśli społecznej
4. Naukowa współpraca międzynarodowa:
 • z Centrum Narodowym Badań Naukowych we Francji
 • z Uniwersytetem Rennes I
 • z Towarzystwem Filozofii Francuskojęzycznej we Francji
 • z Uniwersytetem Wiedeńskim
 • z Towarzystwem Studiów Środkowo-Europejskich we Wiedniu
5. Kierowanie jednostką uniwersytecką:
 • od1991 roku kierownik Zakładu Historii i Filozofii Religii w Instytucie Filozofii UAM
 • w kadencji 1993 - 96 prodziekan WNS UAM ds. naukowych
6. Kierowanie jednostkami pozauniwersyteckimi:
 • od 1992 roku Humaniorą. Fundacją dla humanistyki
 • od 1993 roku Wydawnictwem Fundacji Humaniora /redaktor naczelny/
 • od 2001 roku Centrum Badań Interdyscyplinarnych
7. Udział w radach redakcyjnych czasopism naukowych: od 1994 roku "Zeszytów Filozoficznych" /redaktor prowadzący/; od 2000 roku "Przeglądu Religioznawczego" /zastępca redaktora naczelnego/

8. Organizacja konferencji naukowych:

 • zagranicznych /w Niemczech/: 2
 • ogólnopolskich: 14
9. Członkostwo z wyboru w zarządach:
 • Polskiego Towarzystwa Religioznawczego /wiceprzewodniczący zarządu/
 • Fundacji Humaniora /przewodniczący zarządu/
 • Centrum Badań Interdyscyplinarnych /przewodniczący zarządu/